Bioextrax ingår utvärderingsavtal med dotterbolag till stor sockerproducent

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en producent av bioplasten PHA, som ägs av en sockerproducent som processar mer än 10 miljoner ton sockerrör per år (”PHA-producenten”). PHA-producenten har idag pågående produktion av PHA och derivat från PHA-molekyler och kommer som en del av projektet utvärdera både Bioextrax teknologi för PHA-extraktion och Bioextrax teknologi för depolymerisering av PHA.

PHA-producenten har pågående småskalig produktion där PHA och dess derivat produceras med sukros från moderbolagets egen sockerproduktion som råmaterial. För extraktion av PHA använder PHA-producenten idag en enzymbaserad metod men har vänt sig till Bioextrax då de vill minska konstnaderna för extraktion och öka renheten i den slutliga produkten. Partnerna har inte påbörjat samtal om de kommersiella villkoren för ett eventuellt framtida samarbete, och har inte heller definierat ett slutdatum på utvärderingen.

Denna potentiella kund har varit aktiv i PHA-branschen länge och jag ser det därför som mycket positivt att de vänder sig till oss för att lösa en av deras nyckelutmaningar.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.    

Nyhetsarkiv

Sök