Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ledande europeisk bioplastproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en ledande europeisk producent och distributör av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast (”Bioplastproducenten”). Bioplastproducenten, med ca 250 miljoner euro i omsättning och 600 anställda, ska utvärderar potentialen i att extrahera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Projektet finansieras av Bioplastproducenten.

Bioplastproducenten använder idag PHA i olika produkter och har sedan en tid även bedrivit utvecklingsarbete kring egen produktion av PHA. Detta utvecklingsarbete har dock inte lett till kommersiell produktion, då de har gjort bedömningen att extraktionssteget, med de teknologier de tidigare har haft tillgång till, har varit för dyrt för att möjliggöra kommersiell produktion. Därför utvärderar Bioplastproducenten nu den tekniska och kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsmetod i kombination med deras egenutvecklade ackumuleringsmetod, för att producera PHA på ett kostnadseffektivt sätt. Parterna har inte definierat ett slutdatum för utvärderingen, och har inte heller inlett förhandlingar om de kommersiella villkoren för ett eventuellt framtida samarbete.  

Först och främst visar detta projekt, tillsammans med våra andra utvärderingsprojekt med PHA-producenter, på behovet av vår patenterade extraktionsteknologi. Utöver detta ser jag en stor kommersiell möjlighet i just detta projekt då den potentiella kunden idag använder PHA i olika produkter de säljer, och att de därför kommer att kunna bli sin egen kund. Marknadsrisken är därmed låg när tekniken väl är installerad.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.   

News archive

Search