Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2021

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Andra kvartalet 2021-04-01–2021-06-30

– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 0 (22) TSEK

– Övriga rörelseintäkter för andra kvartalet uppgick till 26 (36) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -3 042 (-1 479) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -3 042 (-1 479) TSEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0,8249 (-0,4674) SEK och -0,7543 SEK efter utspädning

– Resultatet per aktie mht split 4:1* uppgick till -0,2062 (-0,1168) SEK och -0,1886 SEK efter utspädning

Halvåret 2021-01-01–2021-06-30

– Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 40 (22) TSEK

– Övriga rörelseintäkter för halvåret uppgick till 26 (36) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -5 069 (-2 383) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -5 069 (-2 383) TSEK

– Resultatet per aktie uppgick till -1,3746 (-0,7533) SEK och -1,2569 SEK efter utspädning

– Resultatet per aktie mht split 4:1* uppgick till -0,3437 (-0,1883) SEK och -0,3142 SEK efter utspädning

– Soliditeten uppgick per den 30 juni 2021 till 78 (87)%      

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Hänsyn tagen till den split 4:1 som bolagsstämman beslutade om 2021-06-28. Splitten registrerades dock efter kvartalets utgång på Bolagsverket per 2021-07-13.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

Den 7 april ingick Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Bioextrax genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units

Den 9 april beslutade styrelsen för Bioextrax, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april, att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bioextrax befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

Den 19 april påbörjade Bioextrax ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i projektet är att Bioextrax ska producera tre prover à 400 gram av olika PHA-typer för utvärdering av förpackningsproducenten. För detta får Bioextrax en ersättning om 105 000 SEK.

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad distributör och kompounderare

Den 4 maj ingick Bioextrax ett utvärderingsavtal med ett ledande europeisk företag som kompounderar och distribuerar bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Bioextrax företrädesemission av units övertecknad

Den 3 juni avslutades teckningstiden i Bioextrax företrädesemission av units om initialt totalt cirka 12,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK av befintliga ägare och allmänheten, motsvarande en teckningsgrad om cirka 319 procent. Bioextrax tillförs därmed cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Bolaget tillförs är avsett att finansiera en acceleration av verksamheten i syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på Bolagets teknologier, produkter, hantering av kundprojekt som tillkommit samt finansiering av utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022.

Beslut om uppdelningen av Bioextrax aktier

Vid Bioextrax årsstämma den 28 juni 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 3 687 172 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2

Bioextrax genomförde under maj/juni 2021 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2). Bolaget genomförde den 19 juli, i enlighet med optionsvillkoren för de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2, en omräkning. Omräkningen var föranledd av genomförandet av uppdelningen av Bioextrax aktier.

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag

Den 29 juli meddelar Bioextrax att det har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK). Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi.

Bioextrax har ingått 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics

Den 23 augusti meddelar Bioextrax att det har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax teknologier tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA.

Kommentarer från VD

Under andra kvartalet 2021 har Bioextrax framgångsrikt genomfört en nyemission, etablerat ett Advisory Board, förstärkt styrelsen och – framförallt – fortsatt vårt framgångsrika arbete i existerande och nya projekt med globala företag. Det senare har nyligen lett till vårt första stora, globala, licensavtal.

Vad gäller nyemissionen är vi mycket glada över det fortsatt stora intresset för Bioextrax. Företrädesemissionen övertecknades, inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK av befintliga ägare och allmänheten, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 319 procent. Bioextrax tillfördes därmed de planerade cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Kapitaliseringen har genomförts med syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på våra teknologier och vår ambition att sätta en standard på den nu växande PHA-marknaden. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning.  Jag vill passa på att välkomna samtliga nya aktieägare och gläds över att ni vill vara med på Bioextrax resa mot en mer hållbar framtid.

För affärsområdet PHA-bioplast tror jag att de kommande 12 månaderna kommer att bli mycket spännande. Vi ser att många existerande och potentiella partners har påbörjat eller planerar för en snabb kapacitetsökning inom en snar framtid. Det är vid en utökad produktion som kostnadsfördelarna med Bioextrax patenterade teknologi tillsammans med de miljömässiga fördelarna blir relevant och avgörande. Vi vill bli branschstandard inom extraktion av PHA, och det är därför viktigt att vi fortsätter hålla tempo i utvärderingar och att ingå kommersiella avtal med kunder som planerar för storskalig kommersiell produktion av PHA.

Licensavtalet med Full Cycle Bioplastics är en validering av relevansen hos vår extraktionsmetod. Medan vi hjälper dem att installera och skala upp vår teknologi, arbetar vi vidare med pågående och nya utvärderingar med andra potentiella kunder. Ett exempel är samarbetet med ett av världens tio största kemiföretag, som vi kommunicerade 29 juli. Kemiföretaget har sedan en tid bedrivit utvecklingsarbete kring bioplasten PHA. Arbetet har dock avstannat då extraktionssteget har visat sig vara för dyrt för att möjliggöra kommersiell produktion, varför de har vänt sig till Bioextrax för utvärdering av vår teknologi.

Vad gäller protein (till djurfoder och livsmedel) från fjädrar har projektet med den nordamerikanska producenten av djurfoder utvecklats snabbt och vi har fått mycket positiv respons från den potentiella kundens analys av produkten. Dialog har nu påbörjats kring hur det fortsatta samarbetet och kommersialiseringen ska utformas. 

Gällande mikrofiber från fjädrar pågår tester och utvecklingsarbete med olika partners. Som vi tidigare har kommunicerat är materialet helt nytt, och det krävs mycket arbete för att placera det på marknaden. Vi har dock märkt ett stort intresse från olika aktörer, och arbetar i nuläget med såväl universitet i Sverige och utomlands, som multinationella storföretag.

Utöver Advisory Board arbetar vi nu med att anställa ett antal seniora personer. Vi validerar löpande våra olika teknologier och upplever ett snabbt ökande intresse. För att undvika att behöva tacka nej till nya möjligheter, och för att kunna leverera snabbare i existerande projekt, är dessa rekryteringar en av huvudprioriteringarna under de kommande månaderna.

Jag har tidigare kommunicerat att vi under 2021 kommer att få vårt kommersiella genombrott. Avtalet med Full Cycle Bioplastics är ett första steg i den riktningen. Men vi har bara påbörjat vad jag tror kommer att bli en fantastisk resa.

Edvard Hall, VD Bioextrax

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

Kommande finansiella rapporter och händelser

Delårsrapport 3 för 2021: 2021-11-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search