Bioextrax har ingått 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax teknologier nu tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA.

Licensavtalet är ett resultat av den utvärdering av Bioextrax extraktionsmetod som har pågått under framförallt 2021, och som relaterar till det kommersiella extraktionsavtal som Bioextrax kommunicerade 3 mars 2021.  Licensavtalet är globalt och löper under 25 år och består av kvartalsvisa licensavgifter samt kvartalsvisa royalties baserat på produktion. Licensavgiften betalas per anläggning för så kallad tech-transfer, löpande support och optimeringar. Royalty per producerat ton baseras på total global produktion per kvartal av FCB och dess partners. Royalty-avgiftstrappan är utformad så att dollar/kg-avgiften minskar i takt med ökad kvartalsvis produktion totalt i alla anläggningar sammantaget, dock med ökande kassaflöden i absoluta tal till Bioextrax.

FCB har i dagsläget en mindre demonstrationsanläggning i Mountain View, Kalifornien. De har skrivit avtal för ytterligare anläggningar som kommer att producera ca tre tusen ton PHA årligen. FCB har en plan att tillsammans med ett stort antal partners årligen skala upp antalet anläggningar och produktionen globalt de närmaste fem-sex åren för att nå i storleksordningen 350 tusen ton PHA produktionskapacitet år 2026.

”Efter utvärderingar under 2021 är vi mycket nöjda med den extraktionsteknologi Bioextrax tillhandahåller. Vår plan är att driftsätta två kommersiella anläggningar inom 18 månader. Utöver detta har vi ett stort antal potentiella kundprojekt i vår pipeline på global basis. Vi vill snarast påbörja implementering, uppskalning och full kommersiell produktion i de två kommersiella produktionsanläggningarna. Vi har en plan att inom sex år, tillsammans med partners, producera många hundra tusen ton PHA årligen och med stark tillväxt under decennier framöver.” säger Jeff Anderson, CEO och medgrundare, Full Cycle Bioplastics.  

”Det är glädjande att vi nu har ett långsiktigt avtal med FCB på plats, och att vi har kommit igång med kommersialiseringen av våra PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. Med det nu ingångna licensavtalet och prisnivåerna, och de produktionsplaner som vi fått kommunicerade till oss från FCB, så börjar detta avtal generera intäkter redan 2021 för att årligen öka till upp mot en miljard kronor eller mer i årliga intäkter till Bioextrax från år 2026 till år 2045.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

News archive

Search