Bioextrax påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknologibolag avseende bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader med ett globalt teknologibolag med global ambition avseende bioplasten PHA. Teknologibolaget ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Teknologibolaget har utvecklat en kostnadseffektiv teknologi för produktion (ackumulation) av PHA från ett par specifika avfallsströmmar som finns i stor mängd globalt, men saknar en kostnadseffektiv extraktionsmetod. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med teknologibolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation. Utvärderingsavtalet har ingåtts efter flera månaders diskussioner, analyser och lovande småskaliga tester.

PHA produceras av bakterier och själva PHA-granulerna lagras intracellulärt av bakterierna (dvs PHA ackumuleras och lagras inuti bakteriecellerna). Därför krävs en metod för utvinning av PHA ur bakterierna. Även om Bioextrax numera har utvecklade processer för både ackumulering och extraktion av PHA, var det kring just teknologin för extraktion som bolaget grundades. Bioextrax patenterade process för extraktion av PHA använder en bakterie som i kontakt med den PHA-producerande bakterien utsöndrar enzymer som bryter ner cellväggarna hos de PHA-producerande bakterierna och på så sätt frigör PHA.

Teknologibolaget har utvecklat en kostnadseffektiv metod som baserat på ett par specifika avfallsströmmar kan ackumulera PHA (dessa avfallsströmmar är sådana som Bioextrax inte fokuserar på). Teknologibolaget har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning av PHA ur bakteriecellerna och det är för detta steg – som representerar upp till 50% av den totala produktionskostnaden – som företaget och Bioextrax har påbörjat ett utvärderingsprojekt. Detta accelererade utvärderingsprojekt påbörjas nu efter flera månaders diskussioner och småskaliga tester som har gett lovande resultat. Kundens mål är att ha en första kommersiell produktionsanläggning igång så snart som möjligt och därefter rulla ut globalt med ett antal ytterligare anläggningar, då de redan har kundrelationer på alla stora marknader.   

”Denna kund representerar en mycket stor möjlighet för Bioextrax. Om utvärderingsprojektet går enligt plan påbörjas kommersiella förhandlingar efter att projektet är slutfört. För att redan nu ge en fingervisning så ser vi framför oss ett licensavtal som löper i 15 år och gäller ett större antal anläggningar globalt sett. Med den information vi har om storleken på deras första planerade kommersiella anläggning, vilken kommer att bli relativt liten, och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 10 MSEK årligen till Bioextrax enbart från denna mindre anläggning vid full produktion. Vi ser en stor och starkt växande marknadsefterfrågan på bioplasten PHA vilket gör att vi är övertygade om att deras första kommersiella anläggning relativt tidigt når full produktion och att de rullar ut globalt med fler anläggningar. Att detta globala teknologibolag visar så stort intresse för vår utvinningsteknologi och oss som partner, ser jag som ytterligare ett styrkebesked från Bioextrax,” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.50 CET, den 3 november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search