Bioextrax erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax" eller "Bolaget") har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 29 november 2022.

Bioextrax har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook, (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iiii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument innan första dag för handel. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO 2022 på Nasdaq First North är den 29 november 2022. Handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO 2022 på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 28 november 2022.

Bioextrax aktie kommer fortsatt handlas under kortnamnet BIOEX med ISIN-kod SE0016276752. Teckningsoptionen av serie TO 2022 kommer fortsatt handlas under kortnamnet BIOEX TO3 med ISIN-kod SE0018741928. Inga nya aktier eller teckningsoptioner kommer att emitteras i samband med att upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bioextrax har utsett Västra Hamnen Corporate Finance till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-14 10:00 CET.

News archive

Search