Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt kring bioplasten PHA tillsammans med amerikansk start-up

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca fem månader med en amerikansk start-up inom bioplasten PHA. Företaget utvecklar en ny metod för produktion av PHA och ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med deras egna process för PHA-ackumulation.

Det amerikanska start-up företaget utvecklar en metod som baserat på olika gaser – exempelvis naturgas – kan ackumulera PHA. Företaget har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning av PHA ur bakteriecellerna och det är för detta som företaget och Bioextrax har påbörjat ett utvärderingsprojekt. Start-up företaget söker just nu finansiering för att bygga en pilotanläggning. Syftet är att Bioextrax teknologi ska användas i denna pilotanläggning, om utvärdering och finansiering går enligt plan. 

”Detta projekt är i förhållande till många av våra andra utvärderingsprojekt långt från kommersiell fas. Vi ser det ändå som mycket positivt, inte minst då individerna bakom den potentiella kunden är väletablerade personer inom den globala PHA- och bioplastbranschen. Att de väljer att utvärdera vår teknologi och enligt egen uppgift presenterar oss som sin extraktionsteknologi i förhållande till investerare, ser vi därför som ett kvitto på relevansen vår teknologi har. Dessutom har de stora ambitioner och siktar på att nå en produktionskapacitet om 25 tusen ton PHA per år inom ett par år. De kommersiella diskussionerna kommer att påbörjas efter utvärderingsprojektet. För att redan nu ge en fingervisning, om allt går bra i utvärderingsprojektet och med ett rimligt antagande om licens och royalties och en produktion om 25 tusen ton PHA per år, så blir det ca 20 MSEK årligen till Bioextrax enbart från deras första kommersiella anläggning.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.45 CET, den 23 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search