Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel

Bioextrax AB (publ) har tillsammans med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (årlig omsättning överstigande 5 miljarder SEK) påbörjat ett utvärderingsprojekt angående Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast). Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i livsmedel.

Det ingångna utvärderingsprojektet avser både hydrolyserat protein från fjädrar och hydrolyserat encelligt protein som är en biprodukt från Bioextrax patenterade process för extraktion av bioplasten PHA. Inom projektets ramar kommer Bioextrax skicka olika provprodukter till produktutvecklingsföretaget för utvärdering. Projektet pågår tillsvidare. Detta är en marknad Bioextrax inte tidigare har undersökt, men med beaktande av de relativt höga prisnivåerna inom livsmedel, jämfört med djurfodermarknaden, ser Bioextrax detta projekt som kommersiellt högintressant.

”Bioextrax har fram till nu fokuserat på protein för djurfoderapplikationer, och detta kommer vi göra framgent också, men nu lägger vi till protein för livsmedelsapplikationer. Vi ser framför oss att vi inom livsmedel kan ta ut en signifikant premium på våra proteiner, tack vare den mycket starka hållbarhetsprofil dessa produkter skulle få. Vi har inte tidigare utvärderat potentialen inom livsmedel och om det lyckas finns här en mycket stor kommersiell möjlighet”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 CET, den 1 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av bioplasten PHA och utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, produktion av mikrofibrer från fjädrar, samt produktion av protein som bi-produkt från Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod och från hydrolys av fjädrar. Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika biobaserade och miljövänliga material, med billiga råmaterial eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search