Bioextrax publicerar delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Bioextrax AB (publ.) (“Bioextrax”) offentliggör härmed delårsrapport för 1 januari – 30 september för 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

Utvalda finansiella data

Tredje kvartalet (jul–sep) 2023   Rapportperioden (jan–sep) 2023 
Nettoomsättning 275 tkr (120) Nettoomsättning 1 246 tkr (363)
Rörelseresultat -5 513 tkr (-4 599) Rörelseresultat -15 278 tkr (-12 873)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,21 SEK (-0,29)  Resultat per aktie före och efter utspädning -0,60 SEK (-0,85) 

 

  2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 275 120 1 246 363 395
Rörelsens intäkter, tkr 275 488 2 150 1 405 2 232
Rörelseresultat, tkr -5 513 -4 599 -15 278 -12 873 -18 667
Resultat efter skatt, tkr -5 503 -4 599 -15 267 -12 874 -18 667
Balansomslutning, tkr 28 310 18 979 28 310 18 979 37 917
Periodens kassaflöde, tkr 3 979 -1 178 -9 007 2 605 18 555
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,15 -0,08 -0,35 0,17 1,10
Periodens kassaflöde per aktie exkl nyemission (SEK) -0,23 -0,08 -0,75 -1,20 -1,44
Likvida medel, tkr 18 525 11 582 18 525 11 582 27 532
Resultat per aktie (SEK) -0,21 -0,29 -0,60 -0,85 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,21 -0,29 -0,60 -0,85 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK)  0,92 0,98 0,92 0,98 1,25
Soliditet, % 94,58% 80,34% 94,58% 80,34% 83,78%

 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

  • Den 6 september meddelade bolaget att det amerikanska företag, som ingick licensavtal med Bioextrax den 15 juni 2023, utnyttjat sin option för period två. Med start i oktober erhåller Bioextrax en betalning om 25 000 USD/månad.
  • Den 15 september offentliggjordes att totalt utnyttjades cirka 96 procent av antalet utestående teckningsoptioner serie TO3, för teckning av 3 771 812 aktier till en teckningskurs om 2,80 SEK per aktie och Bolaget därigenom tillfördes cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader (cirka 0,5 MSEK). Aktieteckningen registrerades hos bolagsverket den 19 september.

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2023

  • Bioextrax ingick den 19 januari ett icke-bindande memorandum of understanding (“MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA.
  • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att utvärderingsprojektet med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas.
  • Den 20 mars ingick Bolaget ett term sheet med en amerikansk start-up.
  • Den 17 maj beviljades den ansökan som Bioextrax lämnat till Vinnova tillsammans med ett konsortium bestående av RISE (Research Institutes of Sweden), Stora Enso och Hoting Innovations. 
  • Den 29 maj meddelade Bioextrax att man sagt upp det licensavtal som 2021 ingicks med Full Cycle Bioplastrics. 
  • Bioextrax ingick den 15 juni licensavtal avseende produktion av PHA med det amerikanska företag som Bolaget tidigare ingått term sheet med. Genom avtalet får det amerikanska företaget rätt till en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

 
VD har ordet
Under tredje kvartalet 2023 tog vi ett stort kommersiellt steg framåt då vår amerikanska licenstagare valde att utnyttja en option i det ingångna licensavtalet. Det innebär att de från oktober 2023 har rätt att producera upp till 1 000 ton PHA per år med vår teknologi mot en minimumbetalning om 25 000 USD/månad. ”Tech transfer” genomfördes hos deras partner i USA i september med ett mycket lyckat resultat. Vidare uppskalning, vilket innebär körning i fermentor i industriell skala, är planerad till början av 2024. Licensen gäller processer för att producera olika typer av PHA, men fokus initialt är en PHA av typen PHBV. PHBV är en PHA som liknar den fossilbaserade polymeren polypropen (PP) egenskapsmässigt. PP är en av de största polymererna globalt, med ett totalt marknadsvärde på ca 120 miljarder USD. 

Uppskalning till industriell skala har möjliggjorts av vår uppskalningsanläggning som installerades under andra kvartalet 2023. Som tidigare kommunicerats har vi framgångsrikt producerat PHA i 1000 L-skala, anläggningens största bioreaktor. Arbetet i 1000L-skala har gett oss viktig processdata och verifierat skalbarheten av våra processer.
I det senaste VD-ordet skrev jag att vi planerar att lägga mer resurser på att skala upp vår process för att producera mikrofibrer från fjädrar. Detta har också skett och under tredje kvartalet har vi för första gången producerat mikrofibrer i kg-skala som har levererats till två samarbetspartner för tester. Med en etablerad metod för produktion i större skala kan vi påbörja samarbete med potentiella användare av mikrofibrer för att avgöra inom vilka applikationer materialet har störst kommersiell potential. 

Vad gäller vår kapitalsituation så är vi tacksamma för det stora förtroendet vi fick från våra aktieägare vid tecknandet av TO3 under september månad. Utnyttjandegraden på 96% innebar att vi tillfördes 10,6 MSEK före emissionskostnader. Detta i kombination med ökande kostnadskontroll och förväntade intäktsströmmar, gör att vår kapitalsituation ser tillfredställande ut.

Jag vill också kommentera projektet med ”Kosmetikaföretaget” (se kundprojektstabell i denna kvartalsrapport). Det är naturligt att många undrar kring statusen då det är ett viktigt projekt med en signifikant kommersiell potential. För tillfället pågår arbete med den tredje och sista fasen som skulle vara avslutad under sommaren 2023, vars mål är att Bioextrax extraktionsmetod provinstalleras hos kund. Målen för fas 1 och 2 har uppnåtts och kunden har betalat. Förseningen av fas 3 är i stor utsträckning kopplat till vår kunds egna tekniska utveckling utanför vår direkta kontroll. Relevant för detta projekt är att EU i september 2023 beslutade om ett förbud mot icke biologiskt nedbrytbara mikroplaster i bland annat kosmetika, målarfärg och konstgräsplaner. Mer detaljer kring förbudet väntas senare i år men enligt vad som kommunicerats bör PHA vara en av få polymerer som inte berörs. Detta handlar om applikationer där priset per kg polymer är betydligt högre än i många andra användningsområden för PHA. Viktigt att notera är vidare att dessa applikationer ofta kräver den typ av amorfa PHA-typer som vi – såvitt vi vet – är ensamma om att kunna producera för en konkurrenskraftig kostnad.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med hur Bioextrax har utvecklats under det senaste kvartalet. Vi har tagit rejäla kliv framåt i flera viktiga kundprojekt, även om jag gärna ser att vi framöver får på plats nya avtal snabbare än vi hittills har gjort. Vår nya uppskalningsanläggning kommer dock säkerställa fortsatt framdrift i våra kundprojekt vilket gör att jag är optimistisk för framtiden.

Lund den 17 november 2023
Edvard Hall, Verkställande direktör

News archive

Search