Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Tredje kvartalet 2020-07-01–2020-09-30                     

– Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK

– Övriga rörelseintäkter för tredje kvartalet uppgick till 164 (242) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -1 248 (-676) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -1 248 (-676) TSEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0,3944 (-0,2772) SEK och -0,3226 SEK efter utspädning

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Erhåller EPO-beslut om patentgodkännande i EU

1 juli 2020 erhåller Bioextrax ett ”decision to grant” från det europeiska patentverket, EPO, avseende patent på Bioextrax teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Utser Lars Isaksson till CFO på deltid

31 juli 2020 utses Lars Isaksson till ny CFO på deltid. Lars Isaksson har 15 års erfarenhet från redovisningsbranschen som delägare i redovisningsbyrån Adderat.

Ingår samarbetsavtal med Ecobränsle avseende bioplastproduktion

17 september 2020 ingår Bioextrax ett samarbetsavtal med Ecobränsle i Sverige AB avseende produktion av bioplasten PHA från biprodukter från Ecobränsles produktionsprocess. Ecobränsle är en svensk producent och distributör av biodrivmedel i Sverige och Norge.

Ingår utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer

22 september 2020 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer producerade från fjädrar. Will & Co är ett holländskt distributionsbolag som sedan grundandet år 1924 fokuserat på marknadsföring, logistik och distribution av råmaterial och kemikalier, och har på senare tid haft ett särskilt fokus på biobaserade produkter.

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

21 oktober 2020 ingår Bioextrax ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.

Ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag

9 oktober 2020 fördjupas och förlängs det utvärderingsprojekt som har pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik– och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”). Detta innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO. 

Påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknikbolag avseende bioplasten PHA

3 november 2020 ingår Bioextrax ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader med ett globalt teknologibolag med global ambition avseende bioplasten PHA. Teknologibolaget ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CET, den 10 november 2020.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search