Bioextrax påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Vid lyckad utvärdering innebär detta en mycket stor kommersiell möjlighet för Bioextrax. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.

Bioextrax har under året vidareutvecklat en process för att på ett mycket kostnadseffektivt sätt omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till ett proteinhydrolysat som har en fördelaktig aminosyraprofil och som är mycket lätt för djuren att ta upp i matsmältningen. Den vidareutvecklade processen är i patentansökanstadiet och vi förväntar oss ett positivt utfall från patenteringsprocessen.

Efter ett antal månaders diskussioner och analyser vill nu företaget gå vidare till ett mer intensivt utvärderingsprojekt på fyra månader, för att bland annat ytterligare utvärdera slutprodukten och slutföra kostnadsberäkningar. Därefter ska utfordringsförsök genomföras. Så snart som möjligt därefter är planen att påbörja kommersialisering. Företaget har meddelat att den produkt som Bioextrax process producerar har försäljningspotential i ett par olika segment inom djurfoder. Den input Bioextrax fått från företaget gällande marknadspotential och deras målsättningar innebär en successiv uppskalning av produktionen år för år för att nå 100 000 ton produkt årligen inom 5 år, på en redan utvald stor geografisk marknad. Utöver denna första marknad finns potential att adressera andra stora geografiska marknader. Företaget har tillgång till både intern produktionskapacitet och produktion via kontraktstillverkare, vilket borgar för snabb uppskalning av produktionen så snart tester och marknadsintroduktion är klara.

”Vi är mycket nöjda med hur snabbt detta företag har arbetat med de initiala utvärderingarna och att de nu är redo för ett intensivt utvärderingsprojekt. De säger att den produkt man kan tillverka med vår process har ett stort användningsområde inom ett par olika segment av djurfoder (bl.a. aqua feed och pet food) och att de siktar på storskalig försäljning snarast möjligt. Förhandlingar kring licensavgift och royalties till Bioextrax kommer påbörjas under detta utvärderingsprojekt. För att redan nu ge en fingervisning, så ger relativt konservativa antaganden om licensavgift och royalty till Bioextrax årliga licensintäkter överstigande 50 MSEK vid produktion av 100 000 ton per år. Då det ser ut som vi har goda möjligheter att få patent på processen, så ser vi framför oss att ett framtida kommersiellt avtal skrivs på uppåt 20 år. Det som gör det hela extra spännande kommersiellt är att tillgången till fjädrar är otroligt stor och att kostnaderna för dessa är väldigt låga, vilket är en möjliggörare för att skapa en stor marknad, på både kort och lång sikt. Detta är givetvis väldigt stort och spännande, och just nu fokuserar vi på att leverera i det utvärderingsprojekt som ska pågå de närmaste fyra månaderna och sedan ta det steg för steg”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.30 CET, den 21 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search