Bioextrax valberedning utsedd

Bioextrax valberedning inför årsstämman 2024 är utsedd. I enlighet med årsstämmans instruktion för sammansättning av valberedningen ska Bioextrax valberedning utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningsarbetet, i enlighet med aktieboken per den 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande.

Baserat på ägarförhållandena den 30 september 2023 har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:
– Mohammad Ibrahim, representerar Mohammad Ibrahim
– Fredrik Sjödin, representerar Rajni Hatti Kaul
– Henrik Nilsson, representerar Henrik Nilsson
– Mats Persson, Bioextrax styrelseordförande

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

  • ordförande vid årsstämma
  • antal stämmovalda styrelseledamöter
  • ordförande och stämmovalda ledamöter i styrelsen
  • arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall)
  • antal revisorer
  • revisorer
  • arvode till revisorer
  • (om tillämpligt), val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen
  • ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall)

Aktieägare i Bioextrax är välkomna att senast 15 januari 2024 lämna förslag till valberedningen via e-post till valberedning@bioextrax.com.

Årsstämman 2024 äger rum 23 maj 2024.

News archive

Search