Bioextrax fördjupar samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag avseende hydrolyserat protein från fjädrar

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har ingått ett avtal om fördjupat samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag, som innebär att partnerna gemensamt ska leverera mindre volymer proteinhydrolysat till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är samma bolag som Bioextrax i det memorandum som publicerades i samband med IPO’n på Spotlight Stock Market år 2020 refererade till som ”Avfallshanteringsbolaget”.

Avtalet innebär i korthet att Bioextrax tillsammans med Avfallshanteringsbolaget ska producera mindre volymer proteinhydrolysat som i sin tur ska levereras till potentiella slutkunder för tester. Slutkunderna är aktiva inom djurfoder. Som en del av avtalet ges Avfallshanteringsbolaget en option att under avtalets löptid påbörja exklusiva förhandlingar kring en licensiering av Bioextrax teknologi för konvertering av fjädrar till proteinhydrolysat för djurfoder. Bioextrax har dock rätt att fortsätta utvärderingar med andra parter under tiden. Leverans till slutkunder förväntas ske under första kvartalet 2022 och partnerna delar på kostnader för produktionen.

Efter vissa förseningar i arbetet med Avfallshanteringsbolaget, som legat utanför Bioextrax kontroll, är det glädjande att vi nu tagit nästa steg och kan komma igång med att producera material till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är ett ledande bolag inom fjäderhantering och är en ideal partner till Bioextrax för att skala upp och brett kommersialisera denna teknologi.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.   

News archive

Search