Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Tredje kvartalet 2022-07-01–2022-09-30

– Nettoomsättningen uppgick till 120 (52) kSEK

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 368 (282) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -4 599 (-2 559) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,3034 (-0,1813) SEK och -0,1512 (-0,1651) SEK efter utspädning

Nio månader 2022-01-01–2022-09-30

– Nettoomsättningen uppgick till 362 (92) kSEK

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 042 (308) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -12 874 (-7 628) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,8492 (-0,5403) SEK och -0,4233 (-0,4922) SEK efter utspädning

– Soliditeten** uppgick per den 30 september 2022 till 80 (75)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 160 270 (14 116 791) respektive 30 413 361 (15 498 263) aktier, där 15 160 270 utgör medelantalet vägda aktier som var utestående per den 30 september 2022 och 30 413 361 aktier utgör medelantalet vägda antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner per den 30 september 2022 utnyttjas, med undantag för serie 201901-201966 som inte utnyttjades i oktober 2022, samt tillägg för företrädesemissionen som registrerades den 1 november 2022 med tillhörande teckningsoptioner TO 3 / TO 2022. Jämförelsesiffrorna inom parentes utgör motsvarande antal aktier per den 30 september 2021.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Bioextrax ingår avtal med ett av världens största kosmetikaföretag

Det utvärderingsprojekt som har pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag ("Kosmetikaföretaget") har avslutats med positivt resultat och nu resulterat i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt. Kosmetikaföretaget kommer att finan-siera projektet med ca en halv miljon kronor. Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa Kosmetikaföretagets specifika behov, och provinstallera den i Kosmetikaföretagets egna anläggning. Kosmetika-företaget är samma företag som Bioextrax kommunicerade kring 9 oktober 2020. Projektet väntas pågå i 10 månader och Kosmetikaföretaget kommer att genomföra delbetalningar till Bioextrax om sammanlagt 48.000 euro beroende på uppnående av vissa milstolpar.

Bioextrax erhåller besked om kommande godkännande av patent i Europa

Bolaget har erhållit ett "intention to grant" från det europeiska patentverket, EPO, avseende patentansökan nr. 20217789.5, för en sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA.

Bioextrax inleder listningsprocess till Nasdaq First North Growth Market

Bolaget har inlett den listningsprocess till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) som kommunicerades den 31 maj 2022. Bolagets målsättning är att genomföra flytten till Nasdaq First North under 2022.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Bioextrax offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 27 september 2022, och vars teckningsperiod avslutades den 20 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 4 132 026 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 1 524 238 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen, och 4 184 890 units, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 70 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Bioextrax initialt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. I september 2023 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 2022 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Bioextrax erhåller besked om patentgodkännande i Europa

Det Europeiska Patentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt patentet EP 4023759 som avser en sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA. Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännandet från EPO som meddelades den 9:e september 2022.

Bioextrax erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Bioextrax har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 29 november 2022.

Edvard Hall utsedd till VD för Bioextrax

Styrelsen i Bioextrax har utsett Edvard Hall till ny VD från 1 januari 2023. Edvard efterträder Per Erik Velin som har varit interim VD sedan maj 2022. Per Erik kommer vara kvar i bolaget i en roll som Chief Commercial Officer.

Covid-19 och kriget i Ukraina

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden. Bioextrax styrelse följer effekterna av covid-19-utbrottet och kriget i Ukraina. Styrelsen bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Kommentarer från VD

Förutom att vi idag släpper vår kvartalsrapport innebär den 29:e november en milstolpe för Bioextrax då vår aktie upptas för handel på Nasdaq First North. Genom listbytet till Nasdaq First North räknar vi med att öka kännedomen om bolaget och stärka vårt varumärke hos såväl nya som befintliga kunder, partners och investerare. I samband med listbytet lanserar vi också en ny hemsida som är mer lättnavigerad och anpassad för den miljö vi nu är noterad i.

Vi är mycket nöjda med att, under rådande marknadsturbulens, ha genomfört företrädesemissionen under hösten och på så sätt säkerställt förutsättningarna för förvärv av en uppskalningsanläggning och därmed accelerera vårt arbete med att utveckla och verifiera våra teknologier och därmed förbättra möjligheter till licensförsäljning. När vi inom kort har en större anläggning på plats kan vi bjuda in potentiella kunder och samarbetspartners för att demonstrera våra teknologier i större skala. Vi har redan nu skrivit kontrakt på större och billigare lokaler som har plats för anläggningen. Vi kommer att flytta till de nya lokalerna i början av nästa år så att vi har möjlighet att förbereda och göra allt klart inför installation av uppskalningsanläggningen som beräknas till slutet av första kvartalet. När anläggningen väl är på plats kommer vi att ha en modern utrustning som ger oss helt nya möjligheter att skala upp och ta fram material i större kvantiteter än vad vi har möjlighet till idag. På grund av den mindre skalan som vi i dagsläget är begränsade av, kan vi lägga flera veckor på att ta fram ett prov på några hundra gram. Den nya pilotanläggningen kommer att öka vår produktivitet och ge oss en kapacitet på flera hundra kilogram i månaden.

Våra kundprojekt löper på bra, dvs utan tekniska bakslag. Vad vi dock har lärt oss är att våra tänkta kunder och samarbetspartners – framför allt större bolag – ofta behöver längre tid för att utvärdera teknologier och material än vad vi har räknat med. Som framgår av sammanställningen längre fram i denna kvartalsrapport har vi under tredje kvartalet ändå tagit stora steg framåt i många av de pågående projekten. Flera av dessa, kanske framför allt projektet med sockerproducenten, kommer att kunna dra nytta av den kommande uppskalningsanläggningen. I detta projekt med sockerproducenten är vi nu i fas 2 där vi går från 7 liters skala till 60 liters skala. Analysresultaten från fas 1 har skickats ut till de compounderare som är en del av vårt gemensamma projekt. När den andra fasen är avklarad räknar vi med att den tredje fasen kommer att genomföras i vår nya uppskalningsanläggning under våren 2023.

Full Cycle Bioplastics (FCB) genomför för närvarande en kapitalanskaffning och vi hoppas kunna kommunicera en uppdaterad tidsplan för uppskalning och kommersiell produktion när kapitaliseringen väl är genomförd. Det är naturligtvis inte bra att FCB är försenade men våra gemensamma långsiktiga ambitioner kvarstår.

Samtidigt som vi jobbar hårt med alla pågående kundprojekt och EU-projekt fortsätter vi med att utveckla våra teknologier. Ett bevis på våra framsteg är det godkännande av vår patentansökan för produktion av PHA från sukros som EPO gav oss tidigare i höstas.

För mig blir det allt tydligare att Bioextrax sitter på en del av den tekniska och kommersiella lösningen till det hållbara samhället. Vår teknologi möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av biobaserat och bionedbrytbart polymert material av god kvalité vilket ersätter dagens behov av fossila råvaror.

Mitt interimuppdrag som VD går mot sitt slut då jag vid årsskiftet lämnar över VD-skapet till Edvard Hall. Vi har under de senaste månaderna rekryterat flera nya medarbetare och jag ser fram emot att även i fortsättningen vara en del av teamet under Edvards ledarskap som kommer att utveckla Bioextrax till det framgångsrika företag vi har potential att bli.

Per Erik Velin, VD Bioextrax

Kommande finansiella rapporter och händelser

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-15
Årsredovisning för 2022 2023-05-05
Delårsrapport Q1 2023 2023-05-12
Årsstämma för 2022 2023-05-25
Halvårsrapport Q2 2023 2023-08-15
Delårsrapport Q3 2023 2023-11-17

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 706 742 185
E-post: pev@bioextrax.com

Certified Adviser
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 november 2022 kl. 08:00 CET.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com.

News archive

Search