Bioextrax AB har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Bioextrax AB har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO 2022 på Nasdaq First North är den 29 november 2022. Handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO 2022 på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 28 november 2022.

Bioextrax aktie kommer fortsatt handlas under kortnamnet BIOEX med ISIN-kod SE0016276752. Teckningsoptionen av serie TO 2022 kommer fortsatt handlas under kortnamnet BIOEX TO3 med ISIN-kod SE0018741928. Inga nya aktier eller teckningsoptioner kommer att emitteras i samband med att upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 15:55.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com.

News archive

Search