Idag inleds nyttjandeperioden för Bioextrax AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 1 juni 2022, inleds nyttjandeperioden för Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 15 juni 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en och en tredjedels (1 1/3) aktie i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget tillföras cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Information om teckningsoptioner av serie TO 2

Bioextrax genomförde i juni 2021 en företrädesemission av units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 174 474, som under nyttjandeperioden 1 juni till och med den 15 juni 2022 ger innehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Genom nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bioextrax tillföras totalt cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

Antalet utestående aktier i Bioextrax före nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 15 417 070. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Bioextrax att öka med 232 632 aktier till 15 649 702 aktier och aktiekapitalet öka med 11 707,97 SEK till 787 622,47 SEK. Nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 medför en utspädning för befintliga aktieägare om 1,49 procent.

En sammanfattande teaser, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 1 – 15 juni 2022.
  • Teckningskurs: Teckningskursen har fastställts till 19,64 SEK per aktie vilket motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 13 – 27 maj 2022, vilket är en period motsvarande tio (10) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 1 juni 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 har rätt att för varje teckningsoption teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) ny aktie i Bioextrax till ett pris om 19,64 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 174 474 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,2 MSEK.

Viktiga datum

  • 1 juni 2022: Nyttjandeperioden inleds.
  • 13 juni 2022: Sista dag för handel med teckningsoptioner.
  • 15 juni 2022: Nyttjandeperioden för teckningsoptioner slutar.
  • 21 juni 2022: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
  • 5 juli 2022: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Optionsinnehavare behöver ta ställning – så här nyttjas teckningsoptioner av serie TO 2

Agera före den 15 juni 2022

Teckningsoptionerna av serie TO 2 handlas på Spotlight Stock Market fram till och med den 13 juni 2022, men kan nyttjas fram till sista dagen i nyttjandeperioden, den 15 juni 2022. Därefter kommer teckningsoptionerna att förfalla. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde måste innehavaren aktivt teckna aktier senast den 15 juni 2022 senast klockan 17:00 CEST eller sälja sina teckningsoptioner senast den 13 juni 2022.

Teckningsoptioner kan vara registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringsparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF). Teckningsoptionerna är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Teckningsoptionerna är då direktregistrerade.

Om teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. En folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Bioextrax.

Om teckningsoptionerna är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och en folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningssedel och folder hålls också tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Nordic Issuing AB:s (www.nordicissuing.se) och Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 15 juni 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Bioextrax.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

News archive

Search