Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 i Bioextrax inleds idag den 4 januari 2021

Idag är första dagen för utnyttjande av TO1 för teckning av aktier som löper till och med 15 januari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bioextrax till en teckningskurs om 14,00 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Nyttjandeperiod för teckning av aktier är: 4 januari 2021 – 15 januari 2021.

Volym: 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 330 125 aktier och Bioextrax kan tillföras som högst cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 14,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med optionsvillkoren.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 13 januari 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 januari 2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kan beställas via info@eminova.se eller 08-684 211 00.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut åt Bioextrax.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Tel: +46 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av bioplasten PHA och utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt protein som bi-produkt till Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod och proteiner från fjädrar. Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika biobaserade och miljövänliga material, med billiga råmaterial utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök