Teckningsoptioner serie TO3 tecknades till cirka 96 procent

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna serie TO3, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 27 september 2022. Totalt utnyttjades cirka 96 procent av antalet utestående teckningsoptioner serie TO3, för teckning av 3 771 812 aktier till en teckningskurs om 2,80 SEK per aktie och Bolaget tillförs därigenom cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna serie TO3 pågick under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna serie TO3 uppgick till 2,80 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 9 429 530 teckningsoptioner serie TO3, motsvarande cirka 96 procent av antalet utestående teckningsoptioner serie TO3, för teckning av 3 771 812 aktier. Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts av interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier beräknas ske inom några veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av teckningsoptioner serie TO3 ökar antalet aktier i Bolaget med 3 771 812 aktier, från 25 462 043 aktier till totalt 29 233 855 aktier. Aktiekapitalet ökar med 189 828,782453 SEK, från 1 281 460,640519 SEK till 1 471 289,422972 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner serie TO3 uppgår utspädningen till cirka 13 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna serie TO3.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bioextrax i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bioextrax. Ett erbjudande till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO3 i Bioextrax har endast lämnats genom det prospekt som Bolaget publicerade den 3 oktober 2022.

Nyhetsarkiv

Sök