Projekt mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutas med möjlighet till återupptagande

Den 19 april 2021 påbörjade Bioextrax AB (publ.) ett projekt med en global topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Ett första steg i projektet var att Bioextrax skulle producera olika PHA-typer för utvärdering. På grund av bristande leverans från Bioextrax sida väljer förpackningsproducenten att avsluta projektet, men öppnar för en fortsättning när Bioextrax kan leverera de efterfrågade materialen. Bioextrax målsättning är att projektet ska återupptas redan under andra kvartalet 2022.

Projektetet syftade till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Förpackningsproducenten väljer nu att avsluta detta projekt då Bioextrax inte har levererat materialet. Förpackningsproducenten har dock uttryck en vilja att påbörja projektet igen när Bioextrax kan leverera de efterfrågade volymerna PHA.

Som ett litet företag med många pågående kundprojekt måsta vi dessvärre prioritera, och vi har under 2021 och början av 2022 tvingats prioritera våra kommersiellt mest intressanta projekt. Detta innebär att fokus legat på våra direkta kunder, det vill säga licenstagare för våra processteknologier, snarare än potentiella köpare av PHA. Vi är förstås inte nöjda med att projektet avslutas, men vi hoppas kunna återuppta det när vi väl genomfört våra mest prioriterade projekt. Vi stärker löpande vår leveranskapacitet genom nyanställningar och därför tror vi att detta projekt kommer att kunna startas upp igen redan under Q2 2022. ” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.    

Nyhetsarkiv

Sök