Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 28 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission den 9 april 2021 enligt nedanstående villkor.

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 35 123,899844 kronor genom nyemission av högst 174 474 aktier till en teckningskurs om 70 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst
12 213 180 kronor.

Genom emissionen ska Bolaget emittera högst 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 11 707,966615 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.
   
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 18 maj 2021. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. För varje tecknad unit ska erläggas 70 kronor (70 kronor per aktie) kontant. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

  I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 98 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 70 kronor per aktie.
 1. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2022-06-01 till och med den 2022-06-15.
 1. Teckningsoptionerna av serie TO 2 ska vara föremål för organiserad handel.
 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framgår av Bilaga A.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till fullständiga beslutsunderlag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bioextrax.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD Bioextrax AB (Publ)

Telefon: +46 (0) 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

Nyhetsarkiv

Sök