Kommuniké från extra bolagsstämma den 15 februari 2023 i Bioextrax AB (publ.)

Idag, den 15 februari 2023, hölls extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026”). Teckningsoptionsprogram 2023/2026 omfattar högst 1 320 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, efter erbjudande från styrelsen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 300 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 februari 2023 till och med den 1 mars 2023, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 ska ske till marknadsmässigt värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2026 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 320 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,93 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2026.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseordförande Mats Persson
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelseordförande Mats Persson baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II”). Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II omfattar högst 150 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets styrelseordförande Mats Persson, direkt eller indirekt genom ett av honom helägt bolag. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 300 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 februari 2023 till och med den 1 mars 2023, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026. Överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II ska ske till marknadsmässigt värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera en kvalificerad styrelseledamot i bolaget samt för att stimulera styrelseordföranden att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II kommer att öka Mats Perssons engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 150 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,59 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II.
 
Lund den 15 februari 2023
Bioextrax AB (publ)

Nyhetsarkiv

Sök