Kommuniké från årsstämma den 28 juni 2022 i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson, Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Mohammad H.A. Ibrahim, Håkan Björnberg, Leif Nilsson och Fredrik Sjödin som styrelseledamöter samt att omvälja Mats Persson som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 575 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter undantaget bolagets grundare Rajni Hatti-Kaul och Mohammad H.A. Ibrahim som inte får något styrelsearvode.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna per sista september som önskar utse en sådan representant samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Lund den 28 juni 2022

Bioextrax AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2022.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46 (0) 70-674 21 85

E-post: pev@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com.

Nyhetsarkiv

Sök