Flaggningsmeddelande

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att bolagets aktieägare Mohamad Takwa genom försäljning av aktier passerat flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget har informerats om att Mohamad Takwa, genom bolaget Ecozyme AB, har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5 procent. Totalt innehav före transaktionen var 158 259 aktier. Efter transaktionen, som har skett via Spotlight Stock Market, uppgår det totala innehavet till 157 259 aktier, motsvarande 4,97 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Lund den 22 juli 2020, Bioextrax AB (publ) 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl 17.30 CET.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Nyhetsarkiv

Sök