Bioextrax tillförs cirka 4 MSEK genom optionsinlösen

Den 15 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden i Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i juni 2021. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bioextrax cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

Tillförordnad VD Per Erik Velin kommenterar:

Vi gläder oss åt det visade intresset för Bioextrax i samband med optionsinlösen. Med likviden erhåller vi ett viktigt tillskott för att finansiera utvärderingsprojekt med potentiella kunder, produktionsutrustning, samt expansion av organisationen för att kunna möta den tilltagande efterfrågan på vår teknologi och produkter. Vi ser nu fram emot att tillsammans fortsätta driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

 

Optionsinlösen av TO 2

Under perioden 1 juni 2022 till 15 juni 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 haft rätt att för varje teckningsoption teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) nya aktier i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Totalt nyttjades 153 248 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom nyttjandet av TO 2 tillförs Bioextrax därmed cirka 4 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. 

 

Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras 203 819 aktier. När aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bioextrax att uppgå till 15 620 889 och aktiekapitalet till 786 172,359516 SEK. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 28 juni 2022 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares konto omkring den 5 juli 2022.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

 

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

 

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

 

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

 

Nyhetsarkiv

Sök