Bioextrax publicerar delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport för 1 januari – 31 mars för 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

 
Utvalda finansiella data

Första kvartalet (jan–mar) 2023  
Nettoomsättning 429 tkr (122)  
Rörelseresultat -4 222 tkr (-2 780)  
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,17 SEK (-0,19)    

 

  2023
jan-mar
2022
jan-mar
2022
jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr 1 057 414 2 232
Rörelseresultat, tkr -4 222 -2 780 -18 667
Resultat efter skatt, tkr -4 222 -2 780 -18 667
Balansomslutning, tkr 31 195 7 872 37 917
Periodens kassaflöde, tkr -7 385 -6 017 18 555
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,29 -0,41 1,10
Likvida medel, tkr 20 147 2 960 27 532
Resultat per aktie (SEK) -0,17 -0,19 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK)  1,09 0,32 1,25
Soliditet, % 89,03% 59,95% 83,78%

  
Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

  • Bioextrax ingick den 19 januari ett icke-bindande memorandum of understanding ("MoU") med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA.
  • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att utvärderingsprojektet med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas efter lyckat resultat i första fasen. Godisproducenten beställer därmed 2kg PHA för ytterligare tester i större skala.
  • Den 20 mars ingick Bolaget ett term sheet med en amerikansk start-up gällande en tidsbestämd option, om initialt ca 6-8 månader till ett värde av 50 000 USD, på exklusiv licens för produktion av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko. Efter den initiala optionsperioden kan det amerikanska företaget välja att förlänga optionen med max 10 månader mot en kostnad av 25 000 USD/månad. Ambitionen mellan parterna är att på sikt ersätta detta term sheet med ett licensavtal. 

 
Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

VD har ordet
Bioextrax är aktiva inom tre affärsområden som alla kan bidra till en mer hållbar värld samtidigt som aktieägarvärde skapas. Dessa tre affärsområden är bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater), proteinhydrolysat från fjädrar och mikrofibrer från fjädrar. Som bland annat framgår av tabellen över kundprojekten på nästa sida är Bioextrax primära fokus PHA. Då vi nyligen släppte vår årsredovisning för 2022, och jag där kommenterade den senaste tidens utveckling i bolaget, vill jag i samband med denna kvartalsrapport istället passa på att ge en bakgrund till varför vi väljer att ha PHA i fokus, trots att vi ser stor potential även inom de båda andra affärsområdena. Innan jag går in på detta vill jag dock nämna att planen för uppskalningsanläggningen, då jag vet att det är något många aktieägare undrar kring, fortsatt är att den kommer att vara operationell under andra kvartalet 2023. Vidare gjorde vi i början av året en betalning om cirka 45% av priset för anläggningen, i tillägg till de 50% vi betalade i slutet av 2022, och detta hade naturligtvis stor påverkan på kassaflödet för första kvartalet 2023.

I motsats till vad många kanske tror, med tanke på den negativa publicitet plastbranchen har fått på senare tid, ökar produktionen och förbrukningen av plast kontinuerligt. Den globala förbrukningen av plast förväntas tredubblas de kommande 30-40 åren. Kopplat till ett ineffektivt globalt avfallshanteringssystem för plast, vilket resulterar i att mindre än en femtedel av plastavfallet återvinns, och att plast inte bryts ner naturligt, innebär det stora föroreningar av naturen, inklusive av floder och hav. Produktionen och ”end of life” av plast skapar också betydande utsläpp av växthusgaser. Enligt the European Environmental Agency kommer den konventionella plastbranschens andel av den totala mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären representera 15% år 2050, om inga större begränsningsinsatser genomgörs.

I takt med att plastens negativa miljökonsekvenser blir alltmer uppenbara sker stora förändringar vad gäller regleringar och konsumentbeteenden. Särskilt plastföroreningarnas inverkan på den marina miljön har hamnat i rampljuset, vilket kanske mer än något annat har bidragit till förändrad lagstiftning. Ett exempel är det nyligen beslutade förbudet att tillsätta icke biologiskt nedbrytbara mikroplaster inom EU. Ett annat exempel är ett kommande förbud mot plastbaserade bestick, muggar och en lång rad andra produkter i Storbritannien, som kompletterar ett redan existerande förbud mot exempelvis plastsugrör. Utöver lagstiftning som vill hindra att icke biologiskt nedbrytbara material hamnar i naturen, gör regleringar som exempelvis EUs marknad för utsläppsrätter det över tid dyrare att bedriva koldioxidintensiva verksamheter. Dessutom blir kraven på företag vad gäller hållbarhetsrapportering och krav på att kunna substantiera kommunikation kring hållbarhetsinsatser allt hårdare. Ett exempel på det sistnämna är det så kallade “green claims directive” som EU-kommissionen presenterade i mars 2023.

Konsekvenserna av de stigande kostnaderna för koldioxidutsläpp, och att icke-biologiskt nedbrytbara material förbjuds i allt fler applikationer, märks i allt högre grad av företag över hela världen. För dem innebär det att strategier för en mer hållbar plastanvändning blir en central del av verksamheten med direkt påverkan på det finansiella resultatet. För en köpare eller tillverkare av plast finns egentligen bara två sätt att minska koldioxidavtrycket: man kan antingen köpa återvunnen plast eller vända sig till biobaserade alternativ. Återvinningen har en viktig roll men står inför utmaningar när det gäller insamling och sortering av material. Och, ännu viktigare, plast försämras och förlorar sina egenskaper över tiden och att använda återvunnen plast löser inte problemet med plastföroreningar i naturen. Det bästa alternativet är därför biobaserade polymerer och inom denna grupp är PHA det enda alternativet som är helt biobaserat samtidigt som det är biologiskt nedbrytbart.

Utöver att vara ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart material är PHA dessutom en mångsidig familj  av olika polymerer, och deras egenskaper kan skräddarsys för olika applikationer. Exempelvis har PHA-typen PHO elastiska och gummiliknande egenskaper, vilket gör den lämplig i applikationer som tuggummi och som filmformare i kosmetikaprodukter. Denna typ av PHA finns idag inte på marknaden då konkurrerande teknologier för att extrahera PHO ur de producerande cellerna inte har möjliggjort kommersiellt skalbar produktion av PHO. Vår bedömning är att vår unika och patenterade extraktionsteknologi möjliggör storskalig produktion av PHO, vilket vi avser att demonstrera i vår nyinskaffade uppskalningsanläggning. Det stora intresset för PHO manifisteras av att vi i dagsläget bland annat jobbar med stora globala företag inom segmenten kosmetika, godis och kemikalier för just denna typ av PHA. En annan PHA-variant, PHB, är hårdare och mer jämförbar med traditionell hårdplast som används inom till exempel livsmedelsförpackningar och plastleksaker. PHA som grupp kan komma att ersätta plasttyper som polypropen (PP), polyuretan (PU), polyeten (PE), PVC och PET – som tillsammans representerar en marknad som värderas till cirka 330 miljarder USD per år.

Bioextrax har utvecklat teknologier som inte bara minskar produktionskostnaden för PHA, utan även gör produktionen miljövänligare, genererar mer högkvalitativa PHA-material samt möjliggör produktion av PHA-typer som tidigare inte har kunnat produceras i större skala. Detta sammantaget gör att vi har stora förhoppningar, och ambitioner, för detta affärsområde.

Lund den 12 maj 2023

Edvard Hall, Verkställande direktör

Nyhetsarkiv

Sök