Bioextrax publicerar delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport för 1 januari – 30 juni för 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

Utvalda finansiella data

Andra kvartalet (apr–jun) 2023 Första halvåret (jan–jun) 2023
Nettoomsättning 543 tkr (120) Nettoomsättning 971 tkr (242)
Rörelseresultat -5 543 tkr (-5 561) Rörelseresultat -9 763 tkr (-8 274)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,22 SEK (-0,38)   Resultat per aktie före och efter utspädning -0,38 SEK (-0,56)  

 
 

  2023
apr-jun
2022
apr-jun
2023
jan-jun
2022
jan-jun
2022
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 543 120 971 242 395
Rörelsens intäkter, tkr 819 502 1 875 917 2 232
Rörelseresultat, tkr -5 543 -5 561 -9 763 -8 274 -18 667
Resultat efter skatt, tkr -5 541 -5 561 -9 762 -8 275 -18 667
Balansomslutning, tkr 25 134 24 017 25 134 24 017 37 917
Periodens kassaflöde, tkr -5 601 9 800 -12 986 3 783 18 555
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,22 0,66 -0,51 0,26 1,10
Periodens kassaflöde per aktie exkl nyemission (SEK) -0,22 -0,73 -0,52 -1,14 -1,44
Likvida medel, tkr 14 546 12 760 14 546 12 760 27 532
Resultat per aktie (SEK) -0,22 -0,38 -0,38 -0,56 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,22 -0,38 -0,38 -0,56 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK)  0,87 1,27 0,87 1,27 1,25
Soliditet, % 88,45% 82,63% 88,45% 82,63% 83,78%

 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

  • Den 17 maj beviljades den ansökan som Bioextrax lämnat till Vinnova tillsammans med ett konsortium bestående av RISE (Research Institutes of Sweden), Stora Enso och Hoting Innovations. 
  • Den 29 maj meddelade Bioextrax att man sagt upp det licensavtal som 2021 ingicks med Full Cycle Bioplastics. 
  • Bioextrax ingick den 15 juni licensavtal avseende produktion av PHA med det amerikanska företag som Bolaget tidigare ingått term sheet med. Genom avtalet får det amerikanska företaget rätt till en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko.

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2023

  • Bioextrax ingick den 19 januari ett icke-bindande memorandum of understanding ("MoU") med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA.
  • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att utvärderingsprojektet med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas.
  • Den 20 mars ingick Bolaget ett term sheet med en amerikansk start-up.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

 
VD har ordet
Den stora händelsen under det andra kvartalet 2023 har varit leverans och installation av uppskalningsanläggningen som också slutbetalats under kvartalet. Vi har tidigare kommunicerat kring vad anläggningen möjliggör och varför vi har valt att göra denna, för oss stora, investering, men jag vill ändå ta tillfället i akt att ge några korta kommentarer. Som framgick av den uppdatering kring status i uppskalningsanläggningen som gick ut den 14 augusti har installationen gått bra och vi har framgångsrikt producerat PHA i 1000 L-skala, vilket är anläggningens största bioreaktor. Detta är cirka 20 gånger större än de största reaktorerna vi tidigare använt och innebär i princip att vi kan leverera provmaterial i 20 gånger fler projekt under en given tidsperiod än vad vi historiskt har kunnat. Viktigare är dock möjligheten att demonstrera våra teknologier i större skala.

Vi ser ett ökat intresse från potentiella kunder och partners att besöka oss. Under augusti har vi haft minst ett besök i veckan från potentiella kunder. Centralt den kommande tiden är att generera data från körningar i denna skala. Som framgår av kundprojekttabellen är nästa steg i många projekt uppskalning av tester i kundens anläggning på 1000L och däröver. Att kunna testa processer i jämförbar skala i vår egen anläggning minskar signifikant den tekniska risken i samband med en sådan uppskalning. Sannolikt kommer vi att få tydlig validering av våra teknologier under de kommande månaderna, både från vår egen samt våra kunders anläggningar.

Parallellt med installationen och de initiala körningarna i uppskalningsanläggningen har vi ett stort antal pågående kundprojekt. Många av dessa är i en förhandlingsfas där vi och våra potentiella kunder efter framgångsrika tester och utvärderingar förhandlar kring nästa steg. Då det ofta handlar om stora företag tar denna typ av diskussioner ibland lång tid. Men vi har även tagit konkreta steg framåt i flera projekt, exempelvis vad gäller projektet med kosmetikaföretaget där fas 2 av 3 har godkänts av kunden och fas 3 nu pågår.

Något som vi inte har kommunicerat kring i större utsträckning det senaste året är mikrofibrer från fjädrar. I korthet handlar det om en process genom vilken vi bryter ner fjädrar – från kycklingar eller kalkoner – på ett selektivt vis och producerar keratinrika mikrofibrer. Vi tror att de har stor potential för en mängd olika applikationer som till exempel förbättring av materialegenskaper i olika bioplaster. Som ett litet företag med begränsade resurser har vi tvingats prioritera, och fokus har legat på våra PHA-teknologier samt processen för att producera hydroyserat protein för foderapplikationer från fjädrar. Med den nya anläggningen på plats, vilket gör att vi får ut betydligt mer material per vecka och arbetsinsats, gör vi bedömningen att vi kommer att ha möjlighet att lägga resurser på att skala upp fiberprocessen. Just en uppskalning av processen är viktig då det är ett nytt material som i dagsläget inte finns tillgängligt på marknaden. Det innebär att potentiella kunder behöver prover för att kunna avgöra om materialet är användbart inom deras respektive applikationsområde.
PHA kommer dock att fortsätta vara vårt stora fokus.

I VD-ordet från i förra kvartalsrapporten förklarade jag varför vi ser detta affärsområde som vårt viktigaste. Makrotrenderna som jag där beskrev har om något förstärkts ytterligare under våren och sommaren. Den amerikanska Inflation Reduction Act (IRA), som är USAs största satsning någonsin på klimatrelaterade investeringar, kom förvisso redan i slutet av 2022, men dess påverkan på investeringsviljan avseende gröna projekt har först nu börjat synas. I kombination med Vita Husets målsättning att ersätta 90 procent av all oljebaserad plast i USA med biobaserade alternativ, ser vi en ljus framtid för PHA i Nordamerika. PHA är som bekant den enda bioplasten som både är biobaserad och verkligt biologiskt nedbrytbar.

Lund den 24 augusti 2023
Edvard Hall, VD

Nyhetsarkiv

Sök