Bioextrax publicerar bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com).

Utvalda finansiella data

Fjärde kvartalet (okt–dec) 2023   Rapportperioden (jan–dec) 2023
Nettoomsättning 810 tkr (32) Nettoomsättning 2 056 tkr (395)
Rörelseresultat -6 322 tkr (-5 793) Rörelseresultat -21 599 tkr (-18 667)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,21 SEK (-0,26) Resultat per aktie före och efter utspädning -0,81 SEK (-1,10)

 

  2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 810 32 2 056 395
Rörelsens intäkter, tkr 859 827 3 009 2 232
Rörelseresultat, tkr -6 322 -5 793 -21 599 -18 667
Resultat efter skatt, tkr -6 241 -5 793 -21 507 -18 667
Balansomslutning, tkr 22 515 37 917 22 515 37 917
Periodens kassaflöde, tkr -5 126 15 950 -14 133 18 555
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,18 0,72 -0,53 1,10
Periodens kassaflöde per aktie exkl nyemission (SEK) -0,18 -0,29 -0,92 -1,44
Likvida medel, tkr 13 399 27 532 13 399 27 532
Resultat per aktie (SEK) -0,21 -0,26 -0,81 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,21 -0,26 -0,81 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK)  0,70 1,25 0,70 1,25
Soliditet, % 91,21% 83,78% 91,21% 83,78%

 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Det har inte inträffat några väsentliga händelser under fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2023

 • Bioextrax ingick den 19 januari ett icke-bindande memorandum of understanding (”MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA.
 • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att utvärderingsprojektet med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas.
 • Den 20 mars ingick Bolaget ett term sheet med en amerikansk start-up.
 • Den 17 maj beviljades den ansökan som Bioextrax lämnat till Vinnova tillsammans med ett konsortium bestående av RISE (Research Institutes of Sweden), Stora Enso och Hoting Innovations. 
 • Den 29 maj meddelade Bioextrax att man sagt upp det licensavtal som 2021 ingicks med Full Cycle Bioplastrics. 
 • Bioextrax ingick den 15 juni licensavtal avseende produktion av PHA med det amerikanska företag som Bolaget tidigare ingått term sheet med. Genom avtalet får det amerikanska företaget rätt till en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko.
 • Den 6 september meddelade bolaget att det amerikanska företag, som ingick licensavtal med Bioextrax den 15 juni 2023, utnyttjat sin option för period två. Med start i oktober erhåller Bioextrax en betalning om 25 000 USD/månad.
 • Den 15 september offentliggjordes att totalt utnyttjades cirka 96 procent av antalet utestående teckningsoptioner serie TO3, för teckning av 3 771 812 aktier till en teckningskurs om 2,80 SEK per aktie och Bolaget därigenom tillfördes cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader (cirka 0,5 MSEK). Aktieteckningen registrerades hos bolagsverket den 19 september.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bioextrax AB meddelade den 23 januari att det avtal som ingicks i juni 2023 med ett amerikanskt företag avslutats på grund av likviditetsbrist hos det amerikanska företaget. Bioextrax har i bokslutet reserverat för kundförlust (810 tkr) gällande de obetalda fakturor som ställts ut till det amerikanska företaget under det fjärde kvartalet 2023.
 • Den 23 januari ingick Bolaget ett memorandum of understanding (”MoU”) med Chematur Engineering AB avseende en global och exklusiv rätt att utlicensiera Bioexrax tekonologi för produktion av PHBV, en typ av PHA.
 • Den 26 januari kommunicerade Bioextrax att man skalar upp tester med en av världens största godisproducenter. Godisproducenten finansierar uppskalningsarbetet genom en betalning på 17 000 eur till Bioextrax.
 • Bioextrax AB meddelade den 13 februari att man har erhållit ett ”notice of allowance” från det amerikanska patentverket, USPTO, avseende patentansökan för produktion av mikrofiber från fjädrar. Patentet kommer att vara giltigt till 2039.
 • Den 13 februari ingick Bioextrax ett långsiktligt utvecklingsavtal med godisproducent efter lyckat uppskalningstest.

 
VD har ordet
Den senaste månaden har varit en turbulent tid för våra aktieägare. Framförallt är det många som har reagerat på att den amerikanska start-up vi ingick ett licensavtal med under sommaren 2023 misslyckades med sin finansiering och tvingades avbryta vårt samarbete. Även jag delar den besvikelsen trots att vi redan från början visste att det fanns en överhängande risk att potentialen i projektet aldrig skulle realiseras, då det var ett nystartat och litet bolag. Som jag nämnde i pressmeddelandet som skickades ut 23 januari, anser jag dock att det var rätt beslut att från början ingå licensavtalet. Ur detta samarbete fick vi nämligen, utöver intäkter, även teknisk validering av vår teknologi genom den ”tech transfer” som framgångsrikt genomfördes samt kontakt med kontraktstillverkare som vi nu är i dialog med avseende fortsatt uppskalning i projektet med den sockerproducent vi har arbetat med under en längre tid.

Det har dock även hänt en hel del positivt i Bioextrax. Exempelvis är samarbetet med Chematur Engineering centralt för Bioextrax framtida strategi. Deras expertis inom teknisk design och försäljning av kemianläggningar, i kombination med det globala nätverket Chematur har tillgång till genom att vara ett dotterbolag till ett globalt kemiföretag, kommer att stärka vårt erbjudande och öka antalet kontaktytor mot kunder. Samarbetet med Chematur innebär vidare att Bioextrax behöver lägga väsentligt mindre resurser på uppskalning och försäljning av den specifika teknologi avtalet gäller, och ger oss möjlighet att fokusera våra resurser på affärsutveckling avseende mcl-PHA och de fjäderbaserade teknologierna.

En annan stor och positiv händelse var avtalet vi skrev med bolaget vi refererar till som ”Godisproducenten”. För mer information om det avtalet hänvisar jag till pressmeddelandet som publicerades tidigare denna vecka. Jag vill passa på att i detta VD-ord använda projektet med ”Godisproducenten”som exempel för att visa på hur ett arbete med en kund kan utvecklas från första kontakt till en kommersiell relation, hur långa dessa processer är och hur vår marknadsstrategi varierar beroende på vilket typ av PHA det är fråga om.

Vi blev kontaktade av ”Godisproducenten” i februari 2022. De hade då identifierat ett behov av en biologiskt nedbrytbar ersättare till en av de polymerer som de använder i sina tuggummiformuleringar och hade konstaterat att inga av de PHA-typer som fanns på marknaden var tillräckligt mjuka (”amorfa”) för applikationen. Ett första steg var att de delade med sig av sina kravspecifikationer och vi gjorde bedömningen att PHOHx, som är en typ av PHA med långa kolvätekedjor (”medium chain length” eller ”mcl”), troligen hade de önskade egenskaperna. ”Godisproducenten” beställde ett prov i gramskala av PHOHx och i juni 2022 levererades materialet. ”Godisproducenten” informerade oss, efter att ha analyserat proverna, att även om materialegenskaperna var lovande hade materialet problem med lukt. Bioextrax utvecklade därför en metod för att genom ett nytt reningssteg ta bort lukten och under fjärde kvartalet 2022 skickade vi nya och luktfria prover till ”Godisproducenten”. De gjorde därefter om samtliga tester för att säkerställa att den nya reningsmetoden inte påverkade materialegenskaperna. I januari 2023 fick vi besked om att materialegenskaperna fortsatt passade deras applikation.

I ett nästa steg beställde ”Godisproducenten” mer material som kunde användas för formuleringstester, vilket innebär att man blandar Bioextrax material med andra ämnen för att säkerställa att de resulterande materialet har rätt egenskaper. Detta material beställdes i slutet av januari 2023 och Bioextrax levererade i tredje kvartalet 2023. Anledningen till att det tog över ett halvår att producera var att reningssteget – som framöver ska göras av en kontraktstillverkare – kräver utrustning som Bioextrax har i enbart liten skala. ”Godisproducenten” har under hösten 2023 analyserat materialet och konstaterat att det fungerade i deras tänkta formuleringar.

Innan PHA:t hamnar i produkter som når slutkonsumenten krävs dock en hel del ytterligare arbete, inklusive regulatoriska tester, tester för att säkerställa att materialet går att använda i ”Godisproducentens” egna produktionsutrustning, etc. För detta krävs prover i tonskala, något Bioextrax inte har möjlighet att producera på egen hand. Därför behövs en kontraktstillverkare och Bioextrax började under hösten 2023 ta in offerter för detta. I januari 2024 valdes en specifik kontraktstillverkare och avtalet med Godisproducenten för fortsatt uppskalning kunde därmed färdigställas. Parallellt med att uppskalningen tillsammans med kontraktstillverkaren nu sker kommer Bioextrax och ”Godisproducenten” förhandla villkoren för den framtida kommersiella relationen.

Ett projekt kring PHA-typen PHOHx skiljer sig från projekt kring den andra PHA-typen vi kan producera, nämligen PHBV. Medan Bioextrax, såvitt vi vet, är den enda aktören med en industriellt gångbar process för att producera PHOHx, finns andra metoder tillgängliga för att producera PHBV. För PHBV finns en etablerad marknad med färdigutvecklade applikationer och ett marknadspris. Därför handlar affärsutvecklingen kring PHBV om att sälja in själva processen medan affärsutveckling kring PHOHx först och främst handlar om att identifiera applikationsområden för materialet. Det är därför vi kan licensiera ut PHBV-teknologin via Chematur nu när processen är färdigutvecklad, medan vi inom PHOHx jobbar betydligt närmare användarna av materialet, som exempelvis ”Godisproducenten”, ”Kosmetikaföretaget” och ”Kemiföretaget”.

Ovan beskrivna process med ”Godisproducenten” är ett bra exempel på att många olika steg behövs gå igenom innan en produkt kan nå marknaden. Vissa steg kan hanteras relativt snabbt medan andra steg kan ta lång tid att färdigställa. Sammantaget visar detta på komplexiteten i de projekt som vi driver och varför processerna ibland är långa. Just gällande ”Godisproducenten” bedömer vi att de två år som vi hittills arbetat med projektet är en mycket snabb process medan andra projekt kan vara väsentligt längre trots att arbetet kontinuerligt går framåt. Tack vare vår, under 2023 uppstartade, uppskalningsanläggning har vi numera en möjlighet att korta vissa steg i projekten väsentligt och erbjuda standardiserade produkter som ger möjlighet att nå och bearbeta fler kunder samt skapa mer dynamik i kundsamarbeten, då vi redan i ett tidigt skede kan arbeta med större volymer med stabil och specificerad kvalitet.

Glädjande nog kan jag konstatera att de få projekt som har avslutats i förtid alla har berott på brist på finansiering hos motparten eller vid ett tillfälle brist på interna resurser hos oss. Det vill säga inga projekt har avslutats för att våra produkter inte lever upp till kundernas förväntningar.

Lund den 16 februari 2024
Edvard Hall, Verkställande direktör
 
För ytterligare information
Edvard Hall, VD
Telefon: +46 (0) 736 267 643
E-post: edh@bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök