Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt tillsammans med nordamerikansk producent av bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på tre månader med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA. De ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med deras egenutvecklade process för PHA-ackumulation. Utvärderingsavtalet har ingåtts efter flera lovande initiala tester och analyser.

PHA-producenten har utvecklat en kostnadseffektiv metod som baserat på organiska avfallsströmmar kan ackumulera PHA (dessa avfallsströmmar är sådana som Bioextrax inte fokuserar på). PHA-producenten har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning av PHA ur bakteriecellerna och det är för detta steg – som representerar upp till 50% av den totala produktionskostnaden – som företaget och Bioextrax har påbörjat ett utvärderingsprojekt. Detta relativt korta utvärderingsprojekt påbörjas nu som resultat av en långvarig relation och småskaliga tester som har gett lovande resultat. Producenten har redan en mindre PHA-anläggning i drift och planerar att utvidga produktionen till full kommersiell skala under 2021, följt av ytterligare kapacitetsökningar och flera anläggningar åren därefter. Producentens ambition är att använda sig av Bioextrax extraktionsmetod i samtliga dessa anläggningar.

”Jag är väldigt optimistisk kring detta utvärderingsprojekt, då producenten redan sett positiva resultat från vår extraktionsmetod i småskaliga tester och även tagit del av kostnadsberäkningarna. Baserat på detta har de beslutat sig för att gå vidare med oss till ett mer formaliserat utvärderingsprojekt. De är välfinansierade och har stora ambitioner med en målsättning om stor produktion inom bara ett par år. De kommersiella diskussionerna kommer att påbörjas efter utvärderingsprojektet. För att redan nu ge en fingervisning, om allt går bra i utvärderingsprojektet och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 7 MSEK årligen till Bioextrax enbart från deras första kommersiella anläggning, vid fullt kapacitetsutnyttjande. Deras plan är att denna första anläggning ska tas i drift under 2021. Bolaget har sedan en ambition om att trefaldiga produktionen i denna anläggning, och bygga ett flertal ytterligare anläggningar de kommande åren, vilket är väldigt positivt för oss.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.20 CET, den 25 november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök