Bioextrax offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 27 september 2022, och vars teckningsperiod avslutades den 20 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 4 132 026 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 1 524 238 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen, och 4 184 890 units, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 70 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Bioextrax initialt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. I september 2023 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 2022 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Totalt tecknades 4 132 026 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 1 524 238 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen, och 4 184 890 units, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 70 procent.

Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2022. Fem (5) teckningsoptioner serie TO 2022 ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Bolaget, under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 2022 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst 2,80 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Bioextrax en initial emissionslikvid om cirka 28 MSEK före emissionskostnader. I september 2023 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 2022 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i Bioextrax med 9 841 154 aktier från 15 620 889 aktier till 25 462 043 aktier och aktiekapitalet ökar med 495 288,281003 SEK från 786 172,359516 SEK till 1 281 460,640519 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 2022 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 3 936 460 till totalt 29 398 503 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 198 115,231876 SEK till 1 479 575,872395 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet BIOEX BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 44, 2022. Därefter kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 3 oktober 2022 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bioextrax i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 16.50.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bioextrax. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bioextrax har endast skett genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 3 oktober 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.bioextrax.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bioextrax. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bioextrax har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

 

Nyhetsarkiv

Sök