Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet.

Slutavstämning har nu skett och 325 677 optioner har utnyttjats och 325 677 aktier har tecknats för 14,00 SEK/aktie, vilket motsvarar en teckningsgrad om 98,7% och tillför bolaget 4 559 478 SEK före emissionskostnader. Genom inlösen av TO1 och teckning av aktier kommer antalet aktier i Bioextrax att öka till 3 489 490 stycken.

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.35 CET, den 19 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av bioplasten PHA och utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt protein som bi-produkt till Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod och proteiner från fjädrar. Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika biobaserade och miljövänliga material, med billiga råmaterial utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök