Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad komponderare

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk komponderare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Komponderaren är en ledande aktör inom framförallt kompondering av bioplasten PHA, vilket innebär att de köper in och formulerar olika PHA-baserade material som de sedan säljer vidare för olika användningsområden. Utvärderingsavtalet innebär att komponderaren löpande kommer att testa olika PHA och mikrofibrer producerade med Bioextrax teknologier och processer i olika applikationer.

Motparten i detta projekt är en av de mer sofistikerade komponderarna av PHA, med fokus på nichade och komplexa applikationer. Vi hoppas därmed att detta projekt kan öppna dörren för marknader och applikationer med väldigt höga prisnivåer." säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.15 CET, den 2 februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök