Bioextrax ingår kommersiellt PHA-extraktionsavtal med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har ingått ett kommersiellt avtal om extraktion av bioplasten PHA med en nordamerikansk PHA-producent. Det handlar om samma nordamerikanska bolag som Bioextrax ingick ett utvärderingsavtal med 25 november 2020. Detta kommersiella PHA-extraktionsavtal ska ses som en del av kundens pågående utvärdering av Bioextrax extraktionsteknologi. Avtalet innebär att PHA-producenten till Bioextrax levererar PHA-innehållande bakterier från deras fermenteringsprocess, för extraktion av PHA ur bakterierna med Bioextrax patenterade extraktionsteknologi. PHA levereras därefter till producentens kunder. För varje extraktion, som kommer ske i Bioextrax 60-liters pilotanläggning, tar Bioextrax betalt 4 000 USD. Extraktionerna kommer ske löpande, men det är i dagsläget inte bestämt hur många extraktioner som kommer att genomföras av Bioextrax. Om allt går väl är detta försteget till ett kommande licensavtal då kunden installerar Bioextrax teknologi för extraktion i sin nuvarande demonstrationsanläggning, och i framtida större produktionsenheter.

Bioextrax kund har utvecklat en kostnadseffektiv metod för PHA-produktion (ackumulation) baserat på vissa typer av organiska avfallsströmmar som Bioextrax inte fokuserar på. Kunden har dock ingen egenutvecklad metod för utvinning (extraktion) av PHA ur bakteriecellerna och det är detta som nu ska genomföras med Bioextrax patenterade teknologi. Avtalet gäller PHA som produceras i den mindre demonstrationsanläggning som PHA-producenten har i drift idag.

Detta extraktionsavtal ska ses som en del av det utvärderingsprojekt av Bioextrax teknologi som parterna för närvarande genomför, och vars syfte är att utvärdera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax teknologi i deras första fullskaliga industriella anläggning med planerad byggstart 2021. Denna första större anläggning kommer sedan följas av kapacitetsökningar och flera anläggningar åren därefter. Producentens ambition är att använda sig av Bioextrax extraktionsmetod i samtliga anläggningar.

”Detta är förstås en mycket viktig milstolpe för Bioextrax. För det första börjar vi nu generera försäljningsintäkter, om än mindre summor. För det andra, och väsentligt viktigare, är detta försteget till ett kommersiellt licensavtal med kunden, där de installerar Bioextrax extraktionsteknologi i sin nuvarande demonstrationsanläggning och i framtida fullskaliga kommersiella anläggningar. Vi har inte påbörjat de kommersiella diskussionerna än. Men för att upprepa vad som tidigare kommunicerats, om allt går bra i utvärderingsprojektet och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 7 MSEK årligen till Bioextrax enbart från deras första fullskaliga anläggning, vid fullt kapacitetsutnyttjande. Sist men inte minst ger detta avtal och den positiva progressen i utvärderingsarbetet med denna kund en fingervisning om relevansen vår teknologi har för våra kunder.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.25 CET, den 3 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 736 267 643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök