Bioextrax har ingått utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med Will & Co avseende mikrofibrer producerade från fjädrar. Will & Co är ett holländskt distributionsbolag som sedan grundandet år 1924 fokuserat på marknadsföring, logistik och distribution av råmaterial och kemikalier, och har på senare tid haft ett särskilt fokus på biobaserade produkter.

Utvärderingsavtalet innebär att Will & Co tillsammans med ett flertal utvalda kunder kommer att testa mikrofibrerna i ett antal olika applikationer, exempelvis som insatsmedel i bioplaster. Utvärderingsavtalet har ingåtts efter att Will & Co har gjort en initial analys av mikrofibrerna, och gäller tillsvidare. Om utvärderingarna är framgångsrika har Will & Co genom avtalet en förhandsrätt (engelska: ”right of first refusal”) till en exklusiv distributionsrätt i Benelux-området under tre år.   

Affärsområdet ’mikrofibrer’ skiljer sig från våra övriga affärsområden på så vis att materialet är helt unikt – så vitt vi vet är vi de enda som kan producera det, och vi har en inlämnad patentansökan som vi förväntar oss ett positivt utfall från. Detta innebär förstås en stor möjlighet, men också att vi måste göra djupgående analyser och tester för varje enskilt användningsområde. Därför är detta avtal ett mycket viktigt och positivt steg, då vi kommer att kunna dra nytta av Will & Cos expertis och räckvidd för att driva detta affärsområde vidare.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

”Naturliga fibrer kan spela en viktig roll i (bio-)plastindustrin för att förbättra egenskaperna i denna typ av produkter. Bioextrax mikrofibrer kan bidra med stort värde genom att minska densiteten, öka den biologiska nedbrytbarheten samt förändra de mekaniska egenskaperna hos (bio-)plasten. Dessa fibrer passar väl in i Will & Cos filosofi att öka fokuset på nya biobaserade ingredienser. Vi ser fram emot att undersöka dessa fibrers möjligheter tillsammans med Bioextrax.” Säger Jacques van Lindonk, VD, Will & Co

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 CET, den 22 september 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök