Bioextrax företrädesemission blev fulltecknad

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, avslutades den 16 april 2024. 5 363 626 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 102,7 procent av Företrädesemissionen. Därmed behöver inga emissionsgarantier tas i anspråk. Företrädesemissionen blev således fulltecknad och Bioextrax tillförs cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

VD Edvard Hall kommenterar
“Vi ser väldigt positivt på det stora intresset för Bioextrax och att vi lyckats genomföra en fulltecknad emission i ett mycket tufft börsklimat. Framför allt är vi glada över att vi nu tillförs tillräckliga medel för att kunna tillgodose vårt kapitalbehov fram till vår målsättning om positivt kassaflöde. Jag vill även passa på att tacka våra befintliga ägare för stödet och hälsa samtliga nya aktieägare välkomna.” 
 
Teckning
Teckningsperioden avslutades den 16 april 2024. Totalt tecknades 5 363 626 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 102,7 procent av Företrädesemissionen. 3 823 412 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 73,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 1 540 214 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 29,5 procent av Företrädesemissionen. Därmed behöver inga emissionsgarantier tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,4 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, som beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.
 
Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
 
Förändring av antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 220 331 aktier från 29 233 855 aktier till 34 454 186 aktier. Efter registrering av de nya aktierna i Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 262 730 SEK från 1 471 289 SEK till 1 734 020 SEK.
 
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald tecknad aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 19 2024 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTA till aktier att ske.
 
Rådgivare och emissionsinstitut
Skill Advokater AB är legal rådgivare till bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
 

Nyhetsarkiv

Sök