Bioextrax AB offentliggör emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden inleds den 20 maj 2021 och avslutas den 3 juni 2021. Som tidigare kommunicerats har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent) och garantiåtaganden (”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”) om totalt cirka 6,3 MSEK (cirka 52 procent), motsvarande totalt cirka 100 procent av den initiala Företrädesemissionen. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.bioextrax.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedemera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.bioextrax.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds den 20 maj 2021.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen agerar Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

Nyhetsarkiv

Sök