Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Bioextrax AB (publ.) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Tredje kvartalet 2021-07-01–2021-09-30

– Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 52 (0) kSEK

– Övriga rörelseintäkter för tredje kvartalet uppgick till 282 (164) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -2 559 (-1 248) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 559 (-1 248) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,1735 (-0,0986) SEK och -0,1587 SEK efter utspädning

Nio månader 2021-01-01–2021-09-30

– Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 92 (22) kSEK

– Övriga rörelseintäkter för nio månader uppgick till 308 (200) kSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -7 628 (-3 631) kSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -7 628 (-3 631) kSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,5172 (-0,2869) SEK och -0,4729 SEK efter utspädning

– Soliditeten** uppgick per den 30 september 2021 till 75 (80)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 14 748 688 (12 655 252) respektive 16 130 160 aktier, där 14 748 688 utgör det antal aktier som var utestående per den 30 september 2021 och 16 130 160 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 september 2020 med hänsyn tagen till den split 4:1 som bolagsstämman beslutade om 2021-06-28 och som registrerades på Bolagsverket per 2021-07-13.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Omräkning av teckningsoptioner i serie TO 2

Bioextrax genomförde under maj/juni 2021 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2). Bolaget genomförde den 19 juli, i enlighet med optionsvillkoren för de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2, en omräkning. Omräkningen var föranledd av genomförandet av uppdelningen av Bioextrax aktier.

Bioextrax inledde utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag

Den 29 juli kommunicerade Bioextrax att bolaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK). Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi.

Bioextrax ingick 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics

Den 23 augusti kommunicerade Bioextrax att bolaget har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax teknologier tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA.

Covid-19

Påverkan på bolaget av Covid-19-pandemin har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Bioextrax påbörjade utvärderingsprojekt med europabaserat vattenreningsbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Den 1 oktober kommunicerade Bioextrax att bolaget har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett europabaserat bolag som är en del av en global företagsgrupp, verksamt inom vattenrening, med ca 1 500 anställda. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Bioextrax ingick utvärderingsavtal med dotterbolag till stor sockerproducent

Den 22 november kommunicerade Bioextrax att bolaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en producent av bioplasten PHA, som ägs av en sockerproducent som processar mer än 10 miljoner ton sockerrör per år (”PHA-producenten”). PHA-producenten har idag pågående produktion av PHA och derivat från PHA-molekyler och kommer som en del av projektet utvärdera både Bioextrax teknologi för PHA-extraktion och Bioextrax teknologi för depolymerisering av PHA.

Kommentarer från VD

Under tredje kvartalet 2021 inträffade den största händelsen inom affärsområdet PHA. Bioextrax ingick ett 25-årigt globalt licensavtal med den amerikanska PHA-producenten Full Cycle Bioplastics (”FCB”). Tech transfer har genomförts och FCB implementerar nu och skalar upp processen i anslutning till deras produktionsanläggning i Kalifornien. Bioextrax teknologi ska enligt FCB implementeras i fullskaliga anläggningar under de första sex månaderna av 2022. FCB producerar PHA med hjälp av organiskt avfall från exempelvis matindustrin. I kombination med vår teknologi blir det en helt biobaserad och cirkulär lösning, vilket är väldigt lovande både miljömässigt och kommersiellt. Det är viktigt att påpeka att avtalet med FCB är icke-exklusivt och att vi arbetar vidare med ett antal potentiella kunder inom olika utvärderings-projekt. Dessa potentiella kunder inkluderar allt från mindre aspirerande PHA-producenter till några av världens största bolag inom exempelvis kosmetika-, kemi- och förpackningsbranschen.

I september deltog Bioextrax vid en global konferens i Köln anordnad av he Global Organisation for PHA (GO!PHA). Flera ledande företag inom PHA-branschen var närvarande under dessa dagar. Vi gav en presentation med titeln “Can a bio-based downstream process reduce costs and improve the polymer properties?” och gensvaret var mycket positivt. Det framkom att stora kapacitetsökningar planeras inom PHA-branschen de kommande åren. De officiellt kommunicerade kapacitets- och produktions-planerna från branschens olika producenter innebär mer än en 10-faldig ökning av den globala PHA produktionsvolymen under de kommande fyra-fem åren. Vi är väl positionerade att leverera teknologi till merparten av dessa anläggningar.

Inom vårt andra affärsområde, protein från fjädrar, fokuserar vi nu, tillsammans med potentiella kunder, på att välja rätt marknad och applikationer. Det hydrolyserade protein som Bioextrax teknologi ger kan användas till många applikationer, men för att maximera värdet på produkterna arbetar vi fokuserat tillsammans med våra partners med de applikationer som är bäst lämpade.

Ur ett R&D-perspektiv har det hänt mycket inom vårt tredje affärsområde, mikrofiber från fjädrar. Under de senaste månaderna har vi utvecklat produktions-processen, vilket har varit nödvändigt arbete för att kunna skala upp tillsammans med RISE inom ramen för det pågående EU-finansierade projektet. När så skett kommer vi att ha god tillgång till material för att skicka till de potentiella kunder och forskningsinstitut som visat intresse för detta nya och unika material.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med kvartalet och tiden efter kvartalets utgång, då vi har kommit igång med kommersialiseringen inom PHA och ingått vårt första licensavtal. Vi har gjort framsteg i en mängd pågående PHA utvärderingsprojekt, samt påbörjat ett antal nya utvärderings-projekt. Jag hoppas att inom en snar framtid kunna presentera resultat från flertalet pågående utvärderingar. Intresset är stort från många kunder och partners. För närvarande är de interna resurserna den största begränsande faktorn för att öka hastigheten i kommersialiseringen av vår teknologi. Under de senaste månaderna har vi rekryterat tre nya medarbetare och vi har för avsikt att rekrytera ytterligare medarbetare med spetskompetens för att stärka organisationen. Därtill har vi ingått ett avtal med ett tyskt bolag som ska hjälpa oss med produktion av större volymer. Jag är övertygad om att dessa resurser kommer att bidra till att vi snabbare kan omvandla utvärderingsprojekt till kommersiella samarbeten, samt möjliggöra för oss att påbörja fler projekt med ytterligare kunder.

Edvard Hall, VD Bioextrax

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

Kommande finansiella rapporter och händelser

Bokslutskommuniké för 2021        2022-02-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Nyhetsarkiv

Sök