Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Första kvartalet 2021-01-01–2021-03-31          

– Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 40 (0) TSEK

– Övriga rörelseintäkter för första kvartalet uppgick till 0 (185) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -2 036 (-905) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 036 (-905) TSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,5833 (-0,3613) SEK och -0,5093 SEK efter utspädning

– Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2021 till 77 (33)%              

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

4 januari 2021 meddelar Bioextrax att bolaget har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess med sukros som råmaterial. Efter analys av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar

19 januari 2021 meddelar Bioextrax att den ansökan som bolaget tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.

Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet. Den 19 januari sker slutavstämning som visar att 325 677 optioner har utnyttjats och 325 677 aktier har tecknats för 14,00 SEK/aktie, vilket motsvarar en teckningsgrad om 98,7% och tillför bolaget 4 559 478 SEK före emissionskostnader.

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad kompounderare

2 februari 2021 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk kompounderare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

11 februari 2021 meddelar Bioextrax att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) har fördjupats och fokuserats.

Bioextrax ingår kommersiellt PHA-extraktionsavtal med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA

3 Mars 2021 ingår Bioextrax ett kommersiellt avtal om extraktion av bioplasten PHA med en nordamerikansk PHA-producent. Det handlar om samma nordamerikanska bolag som Bioextrax ingick ett utvärderingsavtal med 25 november 2020. Detta kommersiella PHA-extraktionsavtal ska ses som en del av kundens pågående utvärdering av Bioextrax extraktionsteknologi. Avtalet innebär att PHA-producenten till Bioextrax levererar PHA-innehållande bakterier från deras fermenteringsprocess, för extraktion av PHA ur bakterierna med Bioextrax patenterade extraktionsteknologi. PHA levereras därefter till producentens kunder. För varje extraktion, som kommer ske i Bioextrax 60-liters pilotanläggning, tar Bioextrax betalt 4 000 USD. Extraktionerna kommer ske löpande, men det är i dagsläget inte bestämt hur många extraktioner som kommer att genomföras av Bioextrax. Om allt går väl är detta försteget till ett kommande licensavtal då kunden installerar Bioextrax teknologi för extraktion i sin nuvarande demonstrationsanläggning, och i framtida större produktionsenheter.

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med Emballator-gruppen avseende PHA-bioplast och mikrofibrer

8 mars 2021 meddelar Bioextrax att det har ingått ett utvärderingsavtal med Emballator-gruppen. Avtalet gäller utvärderingar av en viss typ av bioplasten PHA (så kallad PHBV) samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

7 april ingår Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

9 april 2021 beslutar styrelsen för Bioextrax, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av ovan meddelas även att tidpunkten för Bioextrax årsstämma flyttas fram till den 28 juni 2021 samt att offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 tidigareläggs till den 26 april 2021.

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

19 april påbörjar Bioextrax påbörjar ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i projektet är att Bioextrax ska producera tre prover á 400 gram av olika PHA-typer för utvärdering av förpackningsproducenten. För detta får Bioextrax en ersättning om 105 000 SEK.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Nyhetsarkiv

Sök