Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

Första kvartalet 2020-01-01 – 2020-03-31

  • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -905 (-716) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -905 (-716) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,3613 (-0,3596) SEK
  • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 33 (51)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

Väsentliga händelser

Villkorat godkännande från Spotlight Stock Market
Bioextrax erhöll godkännande (villkorat av uppnående av tillräcklig ägarspridning) för upptagande till handel av Bolagets aktie vid Spotlight Stock Market med preliminär första handelsdag den 28 april 2020.

Påbörjad teckningsperiod för notering på Spotlight Stock Market
Teckningsperioden för den nyemission som föregick Bioextrax börsnotering påbörjades den 25 mars 2020, med sista teckningsdag 8 april 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 50,4 MSEK, fördelat på 548 stycken tecknare, motsvarande en teckningsgrad på cirka 779 procent.

Term sheet
Bioextrax ingick i slutet av januari 2020 ett term sheet som reglerar bla ansvars- och vinstfördelning inför ett kommersiellt samarbetsavtal med ett europeiskt avfallshanteringsbolag med mer än 75 000 anställda. Detta term sheet avser teknologin för att omvandla fjädrar till proteintillskott för djurfoder.

Godkänt patent
Bioextrax mottog besked från det europeiska patentverket, EPO, om ett kommande godkännande för patentansökan avseende en teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Efter att motsvarande patentansökan mottagit ett ”Notice of Allowance” från de amerikanska patentmyndigheterna i december 2019, utfärdades även ett amerikanskt patent under kvartalet. Patenten kommer att vara giltiga till 2035.

Det egna kapitalet
Det egna kapitalet uppgick vid den 31 mars till 327 (565) TSEK. Aktiekapitalet är 504 TSEK, vilket betyder att det egna kapitalet inte var intakt vid utgången av kvartalet. Efter nyemissionen beskriven ovan har det egna kapitalet väsentligen stärkts och aktiekapitalet är nu åter intakt.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Notering på Spotlight Stock Market
Bioextrax upptogs till handel på Spotlight Stock Market den 28 april 2020.

Beviljat anslag från Vinnova
Bioextrax beviljades i slutet av april 2020 anslag från Vinnova för projekt tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping. Beviljat bidrag är på totalt 1 590 000 svenska kronor, varav 290 000 kronor tillfaller Bioextrax. Syftet med projektet är att ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara ersättningar för de polyuretanskum som exempelvis används i många kläder och möbler.

Utökad ledningsgrupp
I maj utses Richard Tooby till Head of Marketing & Sales och Emil Bendroth till CFO på deltid.

Covid-19
Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:45 CET, den 27 maj 2020.

Nyhetsarkiv

Sök