Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av ovan meddelas även att tidpunkten för Bioextrax årsstämma flyttas fram till den 28 juni 2021 samt att offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 tidigareläggs till den 26 april 2021.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Sedan noteringen av Bioextrax på Spotlight Stock Market i april 2020 har Bolaget inlett ett antal omfattande projekt med internationella kunder och samarbetspartners. Bolaget avser nu anskaffa ytterligare kapital i syfte att bland annat kunna stärka upp organisationen för att möta antalet kundprojekt som tillkommit och förväntas komma baserat på pågående kunddialoger. Kapitaliseringen ska bland annat finansiera uppskalning av produktionen av material för kundtester, från nuvarande 7–60 liters produktionsvolym, till 600 liter samt än större reaktorer, tillsammans med Bolagets samarbetspartners. Syftet är att möta den fortsatta efterfrågan på Bolagets produkter och teknologier. Därtill ska emissionslikviden från Företrädesemissionen huvudsakligen användas för att finansiera utvärderingsprojekt, expandera organisationen, samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån konkreta pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022.

VD Edvard Hall kommenterar:

”Bioextrax befinner sig i en spännande och intensiv fas och vi ser det därför naturligt att accelerera tempot i verksamheten för att kunna möta efterfrågan och därtill bredda och skynda på våra kommersiella möjligheter. Vi har många kundprojekt med stora förväntningar på gång inom flera områden; bland annat PHA-extraktion, PHA-produktion & extraktion, hydrolyserat protein till djurfoder, samt mikrofiber, med syfte att verifiera den kommersiella potentialen för kunder att licensiera Bioextrax teknologier för kommersiell produktion eller köpa produkter som Bioextrax i förlängningen kan producera.

Vi är just nu i början av etableringen av marknaden för bioplasten PHA, och det går otroligt fort. Vi vill vara med och forma marknaden med vår teknologi och behöver därför accelerera och utnyttja det stora intresset som vi noterat i dialoger med potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare.

Sedan noteringen på Spotlight i våras har vi uppnått ett antal betydande milstolpar. Vi har ett tiotal pågående dialoger, under sekretessavtal, med potentiella kunder, och vi har ingått nästan tio utvärderingsprojekt med formella avtal, samt erhållit vår första kommersiella order. Vidare har Bioextrax under senaste tiden erhållit innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar samt lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för PHA-bioplast. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden när vi nu avser att accelerera utvecklings- och kommersialiseringstakten i Bioextrax.”

Teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om totalt cirka 12,2 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent), varav cirka 0,9 MSEK (cirka 7 procent) tecknas av personer ur Bolagets styrelse och ledning och garantiåtagandena motsvarar cirka 6,3 MSEK (cirka 52 procent). Garantiteckningen, från Richard Tooby, Charles Tooby och Stefan Lundgren (genom Paginera Invest AB), vilka alla tre är större aktieägare i Bioextrax, är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om Företrädesemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i Företrädesemissionen. Genom detta förfarande blir garanternas teckningsåtaganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av aktuell emission. För utställda garantiåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.
  • Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskurs den 8 april 2021.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerade som aktieägare i Bioextrax äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.  Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 maj 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 maj 2021.
  • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 174 474 units. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 70,00 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 174 474 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 2 ökar antalet aktier med ytterligare 58 185 stycken.
  • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 3 489 490 aktier.
  • Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 244,2 MSEK.
  • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.
  • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten/slutet av juni 2021.
  • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 4,8 procent genom Företrädesemissionen.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska inte överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 juni 2022 – 15 juni 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Information om årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2021

Med anledning av styrelsens beslut om Företrädesemissionen beslutades även att senarelägga Bioextrax årsstämma, från tidigare 10 juni 2021 till 28 juni 2021. Det beslutades även att tidigarelägga Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021, till den 26 april 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande av delårsrapporten var den 20 maj 2021.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen har Bioextrax anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post:info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande CET 15.40 den 9 april 2021.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

Nyhetsarkiv

Sök