Valberedningen för Bioextrax AB föreslår Mats Persson som ny styrelseordförande och Per Hökfelt som fortsatt ledamot

Valberedningen i Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag meddelat Bolaget att valberedningen kommer att föreslå Mats Persson som ny styrelseordförande för inval vid extra bolagsstämma den 25 april 2022. Richard Tooby har valt att lämna styrelsen för att ge plats åt Mats Persson som ersätter Per Hökfelt som ordförande. Per Hökfelt kommer att fortsätta som ledamot i styrelsen medan Richard Tooby kommer att fortsätta sin anställning i Bioextrax som Head of Special Projects.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Richard Tooby (ordförande), representerande eget innehav, Mohammad H.A. Ibrahim, representerande eget innehav, Fredrik Sjödin, representerande Rajni Hatti-Kaul, Stefan Lundgren, representerande eget innehav, samt styrelsens ordförande Per Hökfelt.

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämma den 25 april 2022 beslutar om nyval av Mats Persson som styrelseledamot och styrelseordförande. Mats Persson ersätter därmed Per Hökfelt som styrelseordförande, samtidigt som Richard Tooby har meddelat att han lämnar styrelsen i samband med stämman.  

Mats Persson, född 1963, är civilingenjör inom kemiteknik med 30 års erfarenhet från kemibranschen. Mats kommer att tillföra Bolagets styrelse gedigen kompetens och driv på en mängd områden i den föreslagna rollen som arbetande  styrelseordförande. Detta innebär att Mats kommer arbeta mer i Bioextrax än vad som är sedvanligt för ordförande i ett publikt bolag. Mats tillbringade mer än 20 år inom Perstorpkoncernen, där han bland annat varit vice koncernchef, affärsområdeschef och globalt ansvarig för koncernens supply chain. Vidare så har Mats varit COO och tf. koncernchef inom Diabkoncernen. Pågående uppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i CirChem AB, Nexam Chemical AB, Nexam Chemical Holding AB, Nexam Performance Masterbatch Aktiebolag och Plasticolor Förvaltnings Aktiebolag samt uppdraget som styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Pilstorp.

Mats Persson innehar för närvarande inga aktier i Bioextrax, men har valt att investera i en av de riktade nyemissioner som idag har offentliggjorts av Bolaget genom separat pressmeddelande. Mats bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Per Hökfelt har förtjänstfullt arbetat som styrelsens ordförande i lite mer än två år, men Pers tid räcker inte till.

”Det är en mycket spännande resa framöver för Bioextrax. Vi i styrelsen och valberedningen arbetar kontinuerligt med att hitta och skapa de bästa förutsättningarna för framgång. Vi letar efter relevant kompetens och personer med rätt profil för att ta nästa steg. Därför är jag är mycket nöjd med att Mats Persson tar över ordförandeskapet och jag ska göra allt för att skapa de bästa förutsättningarna för honom. Framöver kommer jag bland annat lägga min tid på att utveckla bolagets ESG-arbete”, säger Per Hökfelt, avgående styrelseordförande.

”Det är mycket glädjande att kunna presentera Mats Persson som förslag till ny styrelseordförande i Bioextrax. Bolaget transformeras just nu i snabb takt från ett utvecklingsbolag till ett bolag som kommersialiserar sin teknik. Mats kommer, med sin erfarenhet och kompetens, att aktivt arbeta med denna transformation i form av bland annat större kundförhandlingar. Vidare kommer Mats, i sin roll som arbetande styrelsenordförande, att aktivt stötta och arbeta med Bioextrax ledningsgrupp. Avslutningsvis är det mycket glädjande att Per fortsätter i styrelsen med allt han tillför och från valberednings sida tackar vi Per för det förtjänstfulla arbete han har lagt ner som styrelseordförande, säger Richard Tooby, valberedningens ordförande.

I samband med den extra bolagsstämman den 25 april 2022 föreslår valberedningen vidare att Mats Persson ska omfattas av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram.

För mer information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2022.

För ytterligare information:

Richard Tooby, Valberedningens ordförande

Telefon: +46(0)702-193120

E-post: rit@bioextrax.com

Per Hökfelt, Styrelsens ordförande

Telefon: +46(0)730-777726

E-post: per.hokfelt@gmail.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

News archive

Search