Uppskjuten avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier

Vid Bioextrax AB (publ.) årsstämma den 28 juni 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 3 687 172 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har tidigare beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara fredag 16 juli 2021.  Med anledning av extra långa handläggningstider hos Bolagsverket har styrelsen beslutat att skjuta upp avstämningsdagen till fredagen den 23 juli 2021. Sista dag för handel med uppdelade aktier är onsdagen den 21 juli 2021 och första dag för handel med uppdelade aktier och ny ISIN-kod är torsdagen den 22 juli 2021.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-kod enligt nedan:

Ny ISIN-kod: SE0016276752

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 14 748 688 aktier.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021.

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.   

News archive

Search