Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2022

Den 13 juni 2022 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Bioextrax AB:s (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) emission av units i juni 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavare rätt att teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) ny aktie i Bioextrax till en kurs om 19,64 SEK per aktie. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptioner av serie TO 2 inte ska förfalla utan värde (information om villkoren finns att tillgå i teaser enligt nedan) krävs att innehavare tecknar nya aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna senast den 15 juni 2022, alternativt säljer de innehavda teckningsoptionerna senast den 13 juni 2022. Om en innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 vill nyttja dessa, krävs att innehavaren på eget initiativ tar kontakt med och instruerar sin respektive bank/förvaltare i god tid före sista dagen i nyttjandeperioden. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning.

Teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 1 – 15 juni 2022.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 juni 2022.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 har rätt att för varje teckningsoption teckna en hel och en tredjedels (1 1/3) ny aktie i Bioextrax till ett pris om 19,64 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 174 474 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget cirka 4,57 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,2 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet utestående aktier i Bioextrax före nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 15 417 070. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Bioextrax att öka med 232 632 aktier, från 15 417 070 aktier till 15 649 702 aktier och aktiekapitalet öka med 11 707,97 SEK, från 775 914,50 SEK till 787 622,47 SEK. Nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 medför en utspädning för befintliga aktieägare om 1,49 procent.

Teaser och anmälningssedel

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bioextrax (www.bioextrax.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängligt på ovanstående hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

News archive

Search