Kommuniké från årsstämma den 17 juni 2020 i Bioextrax AB

Idag, den 17 juni 2020, hölls årsstämma i Bioextrax AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel om totalt 727 938 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om omval av Per Hökfelt, Rajni Hatti-Kaul, Leif Nilsson, Håkan Björnberg och Mohammad H.A. Ibrahim som ordinarie ledamöter. Per Hökfelt omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till var och en av Håkan Björnberg och Leif Nilsson. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att bolagets hittillsvarande revisor, auktoriserade revisorn Martin Henriksson, kommer att vara huvudansvarig revisor

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för VD ledande befattningshavare samt övriga anställda i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 160 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 2 juni till och med den 16 juni 2020, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet är dels nyanställda som inte tidigare deltar i befintliga incitamentsprogram samt dels utvalda anställda som inte tidigare deltar i befintliga incitamentsprogram eller som redan deltar i befintliga incitamentsprogram men där styrelsen funnit skäl att erbjuda ytterligare incitamentsprogram. Det övergripande skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.  Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 160 000 nya aktier att utges.

Lund den 17 juni 2020 Bioextrax AB (publ) 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl 15:00 CET.
 

News archive

Search