Idag inleds teckningstiden i Bioextrax AB (publ) företrädesemission

Idag, den 20 maj 2021, inleds teckningstiden i Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner) i vilken även allmänheten ges möjligheten att teckna (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper till och med den 3 juni 2021. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs bolaget initialt högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen emitteras, utöver aktier, även teckningsoptioner av serie TO 2, vilka under Q2 2022 kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av den totala initiala emissionslikviden. Emissionslikviden som Bioextrax tillförs är avsedd att accelerera verksamhetstempot i syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på Bolagets teknologi, produkter, hantera antalet kundprojekt som tillkommit samt finansiera utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån konkreta pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022. Memorandum, teaser samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets (www.bioextrax.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

VD Edvard Hall kommenterar

”För att kunna möta den tilltagande efterfrågan på vår teknologi och produkter samt bredda våra kommersiella möjligheter genomför vi nu en kapitalisering. Bioextrax befinner sig i en mycket spännande, expansiv och värdeskapande tillväxtfas och vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi bidrar till att våra kunder kan ta stora steg mot en mer hållbar framtid. Vår tro och förhoppning är att fler och fler vill vara med på den resan.”

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.
 • Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.
 • Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 var registrerade som aktieägare i Bioextrax äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 14 maj 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 17 maj 2021.
 • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 174 474 units. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 70,00 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie. Det emitteras 174 474 optioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 174 474 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 2 ökar antalet aktier med ytterligare 58 158 stycken.
 • Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
 • Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 3 489 490 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 244,3 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med idag, den 20 maj 2021, till och med den 31 maj 2021.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med idag, den 20 maj 2021, och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2021.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 4,8 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 2 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 1,6 procent.
 • Ticker, ISIN: BIOEX, SE0013888443.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

 • Nyttjandeperiod: Q2 2022.
 • Lösenkurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om 70,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Ticker, ISIN: BIOEX TO 2, SE0015961974.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer Bioextrax att delta vid en digital aktiekväll tillsammans med Aktiespararna för att informera om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Aktiekvällen äger rum den 27 maj 2021 och kan ses via Aktiespararnas hemsida (www.aktiespararna.se). För ytterligare information om aktiekvällen, vänligen besök Aktiespararnas hemsida (www.aktiespararna.se).

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen agerar Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

News archive

Search