Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Denna Bioextrax-process kan potentiellt öka den globala produktionen och användningen av PHA till många miljoner ton årligen på sikt, och möjliggöra att PHA ersätter fossilbaserade plaster i större utsträckning. Efter screening av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Den nu inlämnade patentansökan gäller en ny och biobaserad produktionsprocess. Bioextrax process möjliggör att på ett mycket kostnadseffektivt sätt omvandla socker till värdefullare produkter, såsom biobaserad och biologiskt nedbrytningsbar plast (PHA) och biprodukten hydrolyserat encelligt protein som kan användas till djurfoder, människoföda och i andra applikationer. Enligt bolagets beräkningar erhålls tillsammans med Bioextrax redan patenterade PHA-extraktionsteknologi så låga PHA-produktionskostnader att PHA på allvar och i stor skala kan börja ersätta en rad fossilbaserade plaster, exempelvis polypropen (PP-volym 2018 var 56 miljoner ton) i en mängd applikationer. Den stora fördelen med den patentsökta processen är att det krävs en mindre mängd socker, i förhållande till konkurrerande metoder, för att producera ett kg PHA. Detta innebär enligt Bioextrax att den patentsökta processen ger en signifikant billigare produktionskostnad.

År 2019 producerades omkring 170 miljoner ton socker i världen från sockerbetor och sockerrör. Socker som produkt har utstått stor prispress under en längre tid och sockerproducenter letar efter nya användningsområden för socker. Dessutom efterfrågar många stora globala företag bioplaster som kan minska eller helt ersätta deras användning av fossilbaserade plaster. Patentmyndigheterna har nu inlett granskningsprocessen av bolagets ansökan. Vid lyckat utfall i denna process förväntas Bioextrax få patent utfärdade inom något år, vilket ger 20 års skydd från prioritetsdatumet som bolaget redan erhållit.

”Detta är givetvis ytterligare ett steg framåt för Bioextrax, då vi nu kan erbjuda kunder en patentansökt och mycket kostnadseffektiv helhetslösning för att från socker producera bioplasten PHA samt en högvärdig proteinkälla. Lyckas vi få patentansökan beviljad, i sin helhet eller till väsentliga delar, finns här en oerhörd kommersiell möjlighet i närtid och över de kommande 20+ åren för Bioextrax. Eftersom vi redan fått ett globalt prioritetsdatum, kommer vi nu inleda ett intensivt kommersialiseringsarbete av den patentansökta teknologin och processen med målsättningen att nå många, stora och långa licensavtal med sockerproducenter, potentiella bioplastproducenter och/eller stora globala potentiella bioplastanvändare”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av bioplasten PHA och utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt protein som bi-produkt till Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod och proteiner från fjädrar. Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika biobaserade och miljövänliga material, med billiga råmaterial utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search