Bioextrax har ingått samarbetsavtal med Ecobränsle avseende bioplastproduktion

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett samarbetsavtal med Ecobränsle i Sverige AB avseende produktion av bioplasten PHA från biprodukter från Ecobränsles produktionsprocess. Ecobränsle är en svensk producent och distributör av biodrivmedel i Sverige och Norge.

Samarbetsavtalet innebär att Bioextrax och Ecobränsle gemensamt ska undersöka och utvärdera den kommersiella potentialen i att med hjälp av Bioextrax patenterade teknologi producera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från biprodukter från Ecobränsles produktionsprocess. Avtalet har ingåtts efter att en initial teknisk och kommersiell analys av potentialen har genomförts. Ett första steg i samarbetet är att mer noggrant utvärdera den kommersiella potentialen, och vid ett positivt utfall är det parternas gemensamma avsikt att påbörja en kommersialisering av teknologin.

Utnyttjande av biprodukter från biodrivmedelproduktionen har enligt våra beräkningar mycket stor potential, framförallt vad gäller reduktion av produktionskostnaden för PHA. Det är så kallad rå glycerol vi vill utnyttja, vilket även genereras från andra typer av processer. Detta är ett material som finns i stora mängder världen över – runt 16 miljoner ton produceras varje år. Omvandling av all denna glycerol till PHA skulle innebära produktion av ca 4 miljoner ton bioplast, motsvarande en omsättning om ca 16 miljarder kronor per år.”   säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.45 CET, den 17 september 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search