Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar

Den ansökan som Bioextrax tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.

“Unlocking a feather bioeconomy for keratin-based agricultural products” syftar till att finna lösningar på de tekniska, logistiska och kommersiella utmaningar som finns för att en fungerande värdekedja ska kunna byggas kring keratinrika produkter baserade på fjädrar. Projekttid är två år med förväntad start under andra kvartalet 2021, efter att ett antal administrative processer har avklarats.

Projektet genomförs av 15 företag och forskningsorganisationer från 7 europeiska länder. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på fjäderbaserade värdekedjor, vilket innebär att projektet, förutom teknisk uppskalning och validering, också lägger stor vikt på marknads- och hållbarhetsanalys. Bioextrax roll i projektet är att bidra med bolagets patentsökta metod för produktion av mikrofibrer från fjädrar. Denna process kommer inom ramen för projektet att skalas upp, och de producerade mikrofibrerna kommer att karaktäriseras och testas av andra projektpartners i ett antal olika produkter.

”För oss innebär detta – utöver det direkta finansiella stödet om 2,5 MSEK – att projektet finansierar expertis och utrustning som behövs för att skala upp vår process till ca 10 gånger den pilotskala vi i nuläget har. Dessutom kommer flera ledande företag och forskningsinstitut inom biomaterial att analysera och testa mikrofibrerna i ett antal intressanta produkter, exempelvis inom jordbrukssektorn. Detta är precis den typ av aktiviteter som vi sedan tidigare har planerat att genomföra som en del av kommersialiseringen av vår teknologi för att konvertera fjädrar till mikrofibrer. Tack vare extern finansiering kommer vi nu att kunna genomföra detta snabbare och till en lägre kostnad, samtidigt som expertisen vi får tillgång till och relationerna vi genom projektet bygger med potentiella köpare av mikrofibrer, ökar chanserna till en lyckad marknadsintroduktion.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.10 CET, den 19 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

News archive

Search