Bioextrax AB:s företrädesemission av units övertecknad

Den 3 juni 2021 avslutades teckningstiden i Bioextrax AB:s (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om initialt totalt cirka 12,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades, inklusive teckningsåtagande, till cirka 39 MSEK av befintliga ägare och allmänheten, motsvarande en teckningsgrad om cirka 319 procent. Bioextrax tillförs därmed cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Bolaget tillförs är avsett att finansiera en acceleration av verksamheten i syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på Bolagets teknologier, produkter, hantering av kundprojekt som tillkommit samt finansiering av utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022. Som ett resultat av utfallet kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 8 juni 2021.

VD Edvard Hall kommenterar:

”Vi är mycket glada över det stora intresset i Bioextrax och ser med tillförsikt på den accelererande fas vi nu träder in i, i samband med kapitaliseringen. Jag vill även passa på att välkomna samtliga nya aktieägare och gläds över att ni vill vara med på Bioextrax resa mot att bidra till en mer hållbar framtid.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 39 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 319 procent. Genom den initiala emissionen tillförs Bolaget därmed cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av initial emissionsvolym, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK för den initiala emissionen. Totalt nyemitteras 174 474 aktier och 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2 genom företrädesemissionen. Totalt cirka 97,5 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 5,9 MSEK). Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 8 juni 2021. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota.

 

Antalet aktier och aktiekapital

När Bioextrax företrädesemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att öka med 174 474 aktier till 3 663 964 aktier och aktiekapitalet att öka med 35 123,89 SEK till 737 603,90 SEK. Om samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas i juni 2022 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 58 158 aktier, och aktiekapitalet att öka med ytterligare 11 707,96 SEK, varvid Bolaget tillförs ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till högst 17,9 MSEK före emissionskostnader.

 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska inte överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 juni 2022 – 15 juni 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2021.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

News archive

Search