Bioextrax AB (publ) publicerar emissionsmemorandum

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har publicerat styrelsens memorandum för den nyemission med teckningsperiod 25 mars till 8 april, som föregår Bolagets planerade första handelsdag den 28 april 2020.

Memorandum, anmälningssedel, inspelad bolagspresentation och en sammanfattning av erbjudandet kan från och med idag hämtas från följande hemsidor:

Bolagets hemsida: www.bioextrax.com
Emissionsinstitutet: www.eminova.se
Marknadsplatsen: www.spotlightstockmarket.com

Villkoren i erbjudandet presenterades första gången i samband med Bolagets pressmeddelande om noteringsgodkännande, vilket publicerades den 20 mars 2020.

Om Bioextrax 
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Det var i samband med arbete kring produktion av en typ av biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster (polyhydroxyalkanoater – ”PHA”) som det grundläggande konceptet – användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material – utvecklades. Forskarna insåg att samma princip kunde användas för andra applikationer än inom just bioplaster, exempelvis för resursutnyttjande av fjädrar. Teknologin möjliggör utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolaget arbetar just nu med kommersialiseringen av teknologin kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar. 

Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av Bolagets olika processteknologier inom Bolagets olika affärsområden. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process, samt för att få tillgång till den know-how som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i samt äger produktionsanläggningen och ansvarar även för dess drift. Bioextrax investerar eller äger således inte produktionsutrustning mer än för att leverera provmaterial till kunder och optimera processer, samt för forskning och utveckling.

Bolaget har påbörjat ett antal projekt tillsammans med globalt ledande företag avseende både PHA (bioplast) och mikrofibrer, varav flera är kundfinansierade. Bolaget har också ingått ett term sheet för sitt första kommersiella samarbetsavtal inom affärsområdet proteiningrediens till djurfoder producerade från fjädrar. Detta term sheet reflekterar en överenskommelse om de huvudsakliga punkterna, exempelvis ansvars- och vinstfördelning, inför det framtida samarbetsavtal som nu tas fram av parternas jurister.

Att få resurser för att hantera en växande efterfrågan från potentiella kunder är anledningen till att vi nu väljer att göra en nyemission. Noteringen på Spotlight innebär att transparensen i vår verksamhet kommer öka och gynna vår trovärdighet som en långsiktig partner till våra stora och väletablerade samarbetspartners, samt göra oss till en ännu attraktivare arbetsgivare för nya medarbetare. Tillgången till aktiemarknaden ger oss resurser att expandera och accelerera Bioextrax till nästa steg på vår spännande resa. 
– Edvard Hall, VD Bioextrax

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB

News archive

Search