Bioextrax AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Dessa processteknologier producerar med hjälp av industriella avfallsströmmar och restprodukter som råmaterial ett flertal miljövänliga material. Bolagets teknologier möjliggör produktion av bland annat bioplast (PHA), mikrofibrer och hydrolyserade proteiner till djurfoder. Bolaget meddelar idag att Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”).

Noteringsgodkännandet gäller under förutsättning att lägsta gränsen i kommande nyemission uppnås, samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppfylls. Bioextrax meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 6,5 MSEK inleds den 25 mars 2020 och avslutas den 8 april 2020. Bioextrax har på förhand skriftligen avtalat om cirka 50 procent av nyemissionen (vid fulltecknad emission) genom teckningsförbindelser. Mer information om Bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det memorandum som inför emissionen kommer att finnas tillgängligt via Bolagets (www.bioextrax.com), Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Det var i samband med arbete kring produktion av en typ av biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster (polyhydroxyalkanoater – ”PHA”) som det grundläggande konceptet – användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material – utvecklades. Forskarna insåg att samma princip kunde användas för andra applikationer än inom just bioplaster, exempelvis för resursutnyttjande av fjädrar. Teknologin möjliggör utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolaget arbetar just nu med kommersialiseringen av teknologin kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar.

Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av Bolagets olika processteknologier inom Bolagets olika affärsområden. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process, samt för att få tillgång till den know-how som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i samt äger produktionsanläggningen och ansvarar även för dess drift. Bioextrax investerar eller äger således inte produktionsutrustning mer än för att leverera provmaterial till kunder och optimera processer, samt för forskning och utveckling.

Bolaget har påbörjat ett antal projekt tillsammans med globalt ledande företag avseende både PHA (bioplast) och mikrofibrer, varav flera är kundfinansierade. Bolaget har också ingått ett term sheet för sitt första kommersiella samarbetsavtal inom affärsområdet proteiningrediens till djurfoder producerade från fjädrar. Detta term sheet reflekterar en överenskommelse om de huvudsakliga punkterna, exempelvis ansvars- och vinstfördelning, inför det framtida samarbetsavtal som nu tas fram av parternas jurister.

 

Edvard Hall, VD för Bioextrax, kommentar

Det är mycket inspirerande att Bioextrax verksamhet kombinerar ett påtagligt bidrag till en mer hållbar framtid med en väldigt stor kommersiell potential. Marknaderna vi adresserar är gigantiska. Egenskapsmässigt har vår biobaserade PHA-plast möjlighet att ersätta ca 70% av världens fossilbaserade plaster. Lika stora är de samhällsutmaningar vi adresserar. Om våra antaganden – som vi löpande får validerade tillsammans med våra samarbetspartners – är korrekta, kommer vi framöver att kunna revolutionera ett flertal industrier. Detta genom att erbjuda processer och material som är billigare, mer miljövänliga och/eller producerar mer högkvalitativa produkter. I fallet bioplast, som ett exempel, menar vi att vi med utnyttjande av existerande avfallsströmmar kan producera en biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast till en kostnad som är i nivå med fossilbaserade plaster.

Vi har utvecklat processteknologier, med tillhörande patentansökningar, med stor potential. Vi är bara i början av vår resa mot storskalig kommersialisering, men arbetar redan idag med bolag som är top-3 i världen inom förpackning, kosmetika, kemikalier, dagligvaror, mode och sockerpro­duktion. Detta är ett starkt och tidigt kvalitetskvitto på det arbete som har gjorts och görs inom Bioextrax. Vi har en stark övertygelse om att vi under de kommande åren kommer att bygga upp ett Bioextrax med en kraftig tillväxt och uthållig lönsamhet. Detta samtidigt som vi kommer att bidra till att olika industrier kan ta stora och konkreta steg mot en mer hållbar framtid.

Förutsättningarna för Bioextrax är oerhört intressanta och vi kommer att göra allt vi kan för att lyckas med våra målsättningar. Noteringen på Spotlight innebär att transparensen i vår verksamhet kommer att gynna vår trovärdighet som en långsiktig partner till våra oftast stora och väletablerade samarbetspartners, samtidigt som tillgången till aktiemarknaden ger oss resurser att expandera och accelerera Bioextrax till nästa steg på vår spännande resa.

Villkorat godkännande för notering
Bioextrax har godkänts för notering på Spotlight under förutsättningen att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns som är 5 000 000 SEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 28 april 2020.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 25 mars – 8 april 2020
Teckningskurs: 
 
19,60 SEK per unit. En unit ger 2 aktier (pris om 9,80 SEK per aktie) samt vederlagsfritt en teckningsoption TO1. TO1 ger innehavaren rätten att under perioden 4 januari till den 15 januari 2021 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70% av den genomsnittliga kursen 3 veckor före första teckningsdag. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en ny aktie.
 
Teckningspost:
 
Minsta teckningspost är 250 units (motsvarande 4 900 SEK)
 
Emissionsvolym:
 
Erbjudandet omfattar lägst 5 000 000 SEK och högst 6 470 450 SEK, före emissionskostnader. Vid full teckning kommer 660 250 aktier att emitteras. Om samtliga i den erbjudna uniten ingående teckningsoptioner utnyttjas kommer ytterligare 330 125 aktier att emitteras.
 
Antal aktier innan nyemission: 
 
2 503 563 aktier.
 
Värdering (pre-money):
 
Cirka 24,5 MSEK
 
Teckningsförbindelser:
 
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,25 MSEK.
 
Notering på Spotlight:

 

Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Planerad första dag för handel är den 28 april 2020.
 
ISIN-kod:
 
SE0013888443
 

 

Emissionsinstitut och administrativ rådgivare under noteringsprocessen

Eminova Fondkommission AB

 

News archive

Search